PRAVILNIK O NATJECATELJSKIM SUSRETIMA HRVATSKOG SAVEZA POVIJESNIH-STARODOBNIH VOZILA

Zagreb, ožujak 2017. godine

Temeljem članka 27. stavka 1. Statuta Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, ravnateljstvo Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila na VI. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2017. godine donosi

PRAVILNIK O NATJECATELJSKIM SUSRETIMA HRVATSKOG SAVEZA POVIJESNIH-STARODOBNIH VOZILA

I. Opće odredbe

Predmet pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o natjecateljskim susretima, u daljnjem tekstu: pravilnik, utvrđuju se uvjeti i način provođenja natjecateljskih susreta u organizaciji Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, za otvoreno prvenstvo Saveza.

Način održavanja susreta

Članak 2.

(1) Natjecateljski susreti održavaju se prema bodovnom sustavu i utvrđenom Kalendaru susreta, na temelju prijava organizatora natjecateljskih susreta prihvaćenog od strane Saveza.

(2) Na natjecateljskom susretu boduju se vozači koji će voziti vozila koja su stara 30 i više godina, tehnički ispravna i registrirana.

Poseban pravilnik

Članak 3.

(1) Organizator natjecateljskog susreta donosi poseban pravilnik za konkretan natjecateljski susret.

(2) U pravilniku iz stavka 1. ovog članka razvrstavanje vozila po kategorijama i bodovanje obavlja se sukladno članku 13. do 15. ovog pravilnika

II. Prijava natjecateljskih susreta

Vrijeme prijave i objava kalendara susreta

Članak 4.

(1) Klub prijavljuje natjecateljski susret Odboru za natjecanja automobila i motocikla do 15. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

(2) Kalendar svih susreta Savez objavljuje najkasnije do 28. veljače natjecateljske godine.

Prva organizacija natjecateljskog susreta

Članak 5.

(1) Kada klub po prvi put organizira i prijavljuje natjecateljski susret, a u prethodnom vremenu nije organizirao natjecateljski susret, Odbor za natjecanja automobila i motocikla pruža organizatoru stručnu pomoć na način da u organizaciji takvog natjecateljskog susreta obavezno pomaže stručna osoba imenovana od strane Odbora.

(2) Organizator je dužan prihvaćati upute ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka.

Pravo sudjelovanja na susretu

Čanak 6.

(1) Pravo sudjelovanja na natjecateljskom susretu imaju članovi klubova povijesnih-starodobnih vozila bez obzira na pripadnost njihovog kluba nekom od saveza i vlasnici povijesnih-starodobnih vozila koji nisu članovi klubova povijesnih-starodobnih vozila iz Republike Hrvatske i inozemstva.

(2) Natjecatelj mora imati važeću vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja, a za vozilo mora prilikom verifikacije predočiti važeću policu obaveznog osiguranja.

Razvrstavanje vozila po klasama

Članak 7.

Prijavljena povijesna-starodobna vozila svrstavaju se u kategorije prema godini proizvodnje.

III. Prijava vozača i pristupnina

Prijava vozača

Članak 8.

(1) Vozač se prijavljuje podnošenjem popunjene propisane prijave za svaki pojedini susret, najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja natjecanja.

(2) Vozač koji nije član niti jednog kluba ne ovjerava prijavu.

(3) Izmjene podataka u prijavi (vozač, vozilo i drugo) moraju se također obaviti u rokovima navedenim u Posebnom pravilniku.

(4) Sve prijave i izmjene koje pristignu poslije roka organizator je dužan razmotriti, a prihvaća ih ili odbija sukladno stvarnim mogućnostima.

(5) U slučaju spora oko poštivanja rokova, mjerodavan je datum poštanskog žiga otpreme ili potvrda elektronske pošte.

Članak 8.

(1) Vozač se prijavljuje podnošenjem popunjene propisane i od kluba ovjerene prijave za svaki pojedini susret, najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja natjecanja.

(2) Sve prijave koje pristignu poslije roka organizator je dužan razmotriti i donijeti odluku sukladno stvarnim mogućnostima.

(3) U slučaju spora oko poštivanja rokova, mjerodavna je odluka organizatora

                                                                         Članak 9.

(1) Natjecanjem rukovodi ravnatelj, tajnik i nadzorni sudac.

(2) Nazivi osoba iz stavka 1. koje rukovode natjecanjem su informativni, organizator može upotrijebiti i druge nazive koji su za njega uobičajeni.

(3) Nadzorni sudac ne može biti član kluba koji organizira natjecanje.

(4) Nadzorni sudac se imenuje iz kluba-udruge koja je teritorijalno najbliža klubu koji organizira natjecanje.

Pristupnina

Članak 10.

(1) Pristupnina se uplaćuje, kao i ostali troškovi propisani u posebnom pravilniku na račun organizatora ili uplatom na blagajni organizatora.

(2) Kad vozač plaća pristupninu na poslovni račun organizatora unaprijed, uz prijavnicu dostavlja i priloženu potvrdu o uplati pristupnine.

(3) Ako dođe do otkazivanja natjecanja zbog više sile organizator je dužan vratiti puni iznos pristupnine uplatiteljima.

IV. Minimalni tehnički uvjeti

Članak 11.

(1) Organizator se mora kod organizacije susreta pridržavati sljedećih minimalnih tehničkih uvjeta:

1. Dužina puta po danu susreta iznosi najmanje 80 kilometara sa propisanim itinererom, sportsko-turističkog karaktera;

2. Broj posebnih ispita je minimalno dva na čvrstoj podlozi;

3. Najmanje jedna vremenska i jedna prolazna kontrola.

4. Prosječna brzina na pojedinoj dionici ne smije biti veća od 45 km /h.

5. Nema brzinskih ispita.

(2) Organizator susreta mora:

1. Osigurati vučnu službu za vozila koja ostanu u kvaru;

2. Osigurati pratnju prometne policije, ako to zahtijevaju prometni ili sigurnosni uvjeti .

Mjerenje vremena

Članak 12.

Mjerenje vremena obavljat će se mjernim uređajima; fotoćelijom, kolničkom trakom u omjeru 1/100, a u posebnim uvjetima i analognim klasičnim mjerenjima- zapornim satom.

V. Kategorije vozila

Način kategorizacije

Članak 13.

Sva se vozila na natjecateljskom susretu razvrstavaju u kategoriju automobila i kategoriju motocikala, a unutar pojedine kategorije u kategorije prema pravilima F.I.V.A.-e.

Kategorije

Članak 14.

(1) Povijesni-starodobni automobili se svrstavaju u slijedeće kategorije:

Kategorija

Godina proizvodnje

A

Do 31. 12 1904. godine

B

1.1. 1905. do 31 12. 1918. godine

C

01.01.1919.do 31.12.1930. godine

D

1931. do 1945. godine

E

1946. do 1960. godine

F

1961. do 1970. godine

G

1971. do 31.12. godine, koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

T

Terenski automobili proizvedeni do 31.12.godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

(2) Povijesni-starodobni motocikli svrstavaju se u slijedeće kategorije:

Kategorija

Godina proizvodnje

A

Do 31. 12 1904. godine

B

1.1. 1905. do 31 12. 1918. godine

C

01.01.1919.do 31.12.1930. godine

D

1931. do 1945. godine

E

1946. do 1960. godine

F

1961. do 1970. godine

G

1971. do 31.12. godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta.

P

Motocikli s prikolicom proizvedeni do 31.12. godine, koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

(3) Ostala vozila se svrstavaju u klasu: O - ostala vozila proizvedena do 31.12. godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta.

(4) Organizator će sukladno prostornim mogućnostima na mjestima predviđenim za duže stajanje izložiti automobile, motocikle i ostala vozila.

VI. Bodovanje

Članak 15.

(1) Vozač smije nastupiti u samo jednoj kategoriji.

(2) Na svakom pojedinom susretu rezultati se boduju za pojedinačni redoslijed po kategorijama, te redoslijed klubova.

(3) Redoslijed klubova na pojedinom natjecanju, utvrđuje se tako da se zbroje bodovi klupskih vozača ostvareni za plasman u svim kategorijama.

(4) Ako se na susretu za pojedinu kategoriju prijavi manje odmah tri vozila, plasman vozača se boduje prema tablici bodovanja iz stavka 5. ovog članka, a vozačev klub iz te kategorije

ne dobiva bodove za bodovanje ukupnog plasmana klubova.

(5) Za ostvareni plasman, vozač ostvaruje broj bodova prema niže navedenoj tablici:


Mjesto

Broj bodova

1.

10

2.

9

3.

8

4.

7

5.

6

6.

5

7.

4

8.

3

9.

2

10.

1

VII. Redoslijed

Redoslijed vozača

Članak 16.

(1) Za utvrđivanje redoslijeda vozača pojedine kategorije uzimaju se rezultati ostvareni na svim ispitima tijekom dotičnog natjecanja, a određuju se zbrajanjem kaznenih bodova.

(2) Bolji uspjeh ima onaj vozač koji ima manji broj kaznenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više vozača imaju isti broj kaznenih bodova u istoj kategoriji, bolje mjesto će zauzeti onaj vozač, koji ima starije vozilo.

Članak 17.

(1) Po završetku natjecateljske sezone izrađuje se konačni pojedinačni redoslijed vozača po kategorijama, te konačni redoslijed klubova.

(2) Bodovi osvojeni plasmanom u kategoriji sa svih natjecateljskih susreta koji su upisani u Kalendar, zbrajaju se za svakog vozača u pojedinoj kategoriji posebno i tako dobiveni zbroj čini ukupno ostvarene bodove pojedinog vozača unutar kategorije.

(3) Redoslijed se utvrđuje na način da bolji plasman unutar kategorije ima onaj vozač koji je tijekom natjecateljske sezone sakupio više bodova.

(4) Bodovi se ne mogu prenositi iz jedne kategorije u drugu.

(5) Konačni redoslijed klubova utvrđuje se tako da se zbroje bodovi osvojeni na svim pojedinačnim natjecanjima. Pobjednik je klub koji je osvojio najviše bodova na svim natjecanjima.

(6) Na kraju natjecateljske sezone, Savez nagrađuje prva tri najbolje plasirana vozača po kategorijama, te 3 najbolje plasirana kluba.

VIII. Objava rezultata i prigovori

Članak 18.

(1) Privremeni neslužbeni rezultati objavljuju se 30 minuta nakon završetka susreta.

(2) Konačni službeni rezultati objavljuju se 30 minuta nakon neslužbenih.

(3) Svaki vozač ima pravo prigovora na rezultate nakon objave neslužbenih rezultata natjecanja.

(4) Prigovor se podnosi organizatoru u pisanom obliku u roku od 30 minuta nakon objave prvih neslužbenih ili u istom roku nakon objave službenih rezultata.

(5) Ako je prigovor osnovan pristupa se ispravku bodovne liste. O prigovorima odlučuje Komisija natjecanja u sastavu: promatrač – nadzorni sudac Saveza, direktor-ravnatelj natjecanja i tajnik natjecanja. Odluka komisije je konačna.

Članak 19.

(1) Nadzorni sudac Saveza promatra i kontrolira cjelokupno održavanje natjecanja. O uočenim nepravilnostima obavještava direktora-ravnatelja natjecanja te po potrebi saziva sastanak Komisije natjecanja radi donošenja odluka i daljnjih postupanja.

(2) Nadzorni sudac Saveza dužan je u roku osam dana po završenom natjecanju izvještaj natjecanja s opisom natjecanja i svojim komentarima poslati Odboru za natjecanje automobila i motocikla na elektronsku adresu Saveza: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

IX. Odgovornost i ponašanje u vožnji

Članak 20.

(1) U vozilu se mogu nalaziti suputnici do registriranog broja mjesta, a na posebnim ispitima u vozilu se smije nalaziti samo prijavljeni vozač ukoliko oosebnim pravilnikom organizatora nije drugačije

određeno.

(2) Svaki vozač obvezan je potpisati izjavu o nastupu na susretu na vlastitu odgovornost moralnu materijalnu i kaznenu i da se u slučaju nesreće ili štete na vozilu odriče prava bilo kakvog potraživanja od organizatora, za sebe ili svoje suputnike. Uskrata potpisa izjave znači nemogućnost nastupanja.

(4) U slučaju nesreće sudionici su dužni pružiti pomoć ozlijeđenima.

(5) Sudionici su dužni pridržavati se prilikom vožnje svih prometnih propisa

X. Prijelazne i završne odredbe

Članak 21.

(1) Organizator natjecanja dužan je u roku pet dana po završenom natjecanju rezultate natjecanja s opisom susreta poslati Odboru za natjecanje automobila i motocikla na elektronsku adresu Saveza: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

(2) Po završetku natjecateljske sezone, odbor ovjerava postignute rezultate, proglašava i nagrađuje prvake Saveza u svim kategorijama.

Članak 22.

(1) Sve ostalo što je potrebno za uredno održavanje natjecateljskog susreta uređuje se posebnim pravilnikom organizatora.

(2) Poseban pravilnik organizatora sadrži odredbe o načinu sporazumijevanja organizatora i vozača, o prijamnom uredu, startnoj listi, tehničkom prijemu i pregledu, sastanku s vozačima, putnom kartonu, startu i kontrolama, posebnim ispitima, startnim brojevima i obilježavanju vozila, vodstvu natjecanja, sucima, objavi rezultata, prigovorima i žalbama.

Članak 23.

(1) Pravo tumačenja ovog Pravilnika je u nadležnosti ravnateljstva Saveza.

(2) Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do opoziva.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika o natjecateljskim susretima stavlja se izvan snage prethodno doneseni pravilnik o natjecateljskim susretima, donesen na III. sjednici ravnateljstva održanoj dana 13. veljače 2017. godine.

Hrvatski savez povijesnih-starodobnih vozila

Mladen Veršić, v.r., ravnatelj

PRAVILNIK O NATJECATELJSKIM SUSRETIMA HRVATSKOG SAVEZA POVIJESNIH-STARODOBNIH VOZILA

Zagreb, ožujak 2017. godine

Temeljem članka 27. stavka 1. Statuta Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, ravnateljstvo Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila na VI. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2017. godine donosi

PRAVILNIK O NATJECATELJSKIM SUSRETIMA HRVATSKOG SAVEZA POVIJESNIH-STARODOBNIH VOZILA

I. Opće odredbe

Predmet pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o natjecateljskim susretima, u daljnjem tekstu: pravilnik, utvrđuju se uvjeti i način provođenja natjecateljskih susreta u organizaciji Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, za otvoreno prvenstvo Saveza.

Način održavanja susreta

Članak 2.

(1) Natjecateljski susreti održavaju se prema bodovnom sustavu i utvrđenom Kalendaru susreta, na temelju prijava organizatora natjecateljskih susreta prihvaćenog od strane Saveza.

(2) Na natjecateljskom susretu boduju se vozači koji će voziti vozila koja su stara 30 i više godina, tehnički ispravna i registrirana.

Poseban pravilnik

Članak 3.

(1) Organizator natjecateljskog susreta donosi poseban pravilnik za konkretan natjecateljski susret.

(2) U pravilniku iz stavka 1. ovog članka razvrstavanje vozila po kategorijama i bodovanje obavlja se sukladno članku 13. do 15. ovog pravilnika

II. Prijava natjecateljskih susreta

Vrijeme prijave i objava kalendara susreta

Članak 4.

(1) Klub prijavljuje natjecateljski susret Odboru za natjecanja automobila i motocikla do 15. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

(2) Kalendar svih susreta Savez objavljuje najkasnije do 28. veljače natjecateljske godine.

Prva organizacija natjecateljskog susreta

Članak 5.

(1) Kada klub po prvi put organizira i prijavljuje natjecateljski susret, a u prethodnom vremenu nije organizirao natjecateljski susret, Odbor za natjecanja automobila i motocikla pruža organizatoru stručnu pomoć na način da u organizaciji takvog natjecateljskog susreta obavezno pomaže stručna osoba imenovana od strane Odbora.

(2) Organizator je dužan prihvaćati upute ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka.

Pravo sudjelovanja na susretu

Čanak 6.

(1) Pravo sudjelovanja na natjecateljskom susretu imaju članovi klubova povijesnih-starodobnih vozila bez obzira na pripadnost njihovog kluba nekom od saveza i vlasnici povijesnih-starodobnih vozila koji nisu članovi klubova povijesnih-starodobnih vozila iz Republike Hrvatske i inozemstva.

(2) Natjecatelj mora imati važeću vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja, a za vozilo mora prilikom verifikacije predočiti važeću policu obaveznog osiguranja.

Razvrstavanje vozila po klasama

Članak 7.

Prijavljena povijesna-starodobna vozila svrstavaju se u kategorije prema godini proizvodnje.

III. Prijava vozača i pristupnina

Prijava vozača

Članak 8.

(1) Vozač se prijavljuje podnošenjem popunjene propisane prijave za svaki pojedini susret, najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja natjecanja.

(2) Vozač koji nije član niti jednog kluba ne ovjerava prijavu.

(3) Izmjene podataka u prijavi (vozač, vozilo i drugo) moraju se također obaviti u rokovima navedenim u Posebnom pravilniku.

(4) Sve prijave i izmjene koje pristignu poslije roka organizator je dužan razmotriti, a prihvaća ih ili odbija sukladno stvarnim mogućnostima.

(5) U slučaju spora oko poštivanja rokova, mjerodavan je datum poštanskog žiga otpreme ili potvrda elektronske pošte.

Članak 8.

(1) Vozač se prijavljuje podnošenjem popunjene propisane i od kluba ovjerene prijave za svaki pojedini susret, najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja natjecanja.

(2) Sve prijave koje pristignu poslije roka organizator je dužan razmotriti i donijeti odluku sukladno stvarnim mogućnostima.

(3) U slučaju spora oko poštivanja rokova, mjerodavna je odluka organizatora

                                                                         Članak 9.

(1) Natjecanjem rukovodi ravnatelj, tajnik i nadzorni sudac.

(2) Nazivi osoba iz stavka 1. koje rukovode natjecanjem su informativni, organizator može upotrijebiti i druge nazive koji su za njega uobičajeni.

(3) Nadzorni sudac ne može biti član kluba koji organizira natjecanje.

(4) Nadzorni sudac se imenuje iz kluba-udruge koja je teritorijalno najbliža klubu koji organizira natjecanje.

Pristupnina

Članak 10.

(1) Pristupnina se uplaćuje, kao i ostali troškovi propisani u posebnom pravilniku na račun organizatora ili uplatom na blagajni organizatora.

(2) Kad vozač plaća pristupninu na poslovni račun organizatora unaprijed, uz prijavnicu dostavlja i priloženu potvrdu o uplati pristupnine.

(3) Ako dođe do otkazivanja natjecanja zbog više sile organizator je dužan vratiti puni iznos pristupnine uplatiteljima.

IV. Minimalni tehnički uvjeti

Članak 11.

(1) Organizator se mora kod organizacije susreta pridržavati sljedećih minimalnih tehničkih uvjeta:

1. Dužina puta po danu susreta iznosi najmanje 80 kilometara sa propisanim itinererom, sportsko-turističkog karaktera;

2. Broj posebnih ispita je minimalno dva na čvrstoj podlozi;

3. Najmanje jedna vremenska i jedna prolazna kontrola.

4. Prosječna brzina na pojedinoj dionici ne smije biti veća od 45 km /h.

5. Nema brzinskih ispita.

(2) Organizator susreta mora:

1. Osigurati vučnu službu za vozila koja ostanu u kvaru;

2. Osigurati pratnju prometne policije, ako to zahtijevaju prometni ili sigurnosni uvjeti .

Mjerenje vremena

Članak 12.

Mjerenje vremena obavljat će se mjernim uređajima; fotoćelijom, kolničkom trakom u omjeru 1/100, a u posebnim uvjetima i analognim klasičnim mjerenjima- zapornim satom.

V. Kategorije vozila

Način kategorizacije

Članak 13.

Sva se vozila na natjecateljskom susretu razvrstavaju u kategoriju automobila i kategoriju motocikala, a unutar pojedine kategorije u kategorije prema pravilima F.I.V.A.-e.

Kategorije

Članak 14.

(1) Povijesni-starodobni automobili se svrstavaju u slijedeće kategorije:

Kategorija

Godina proizvodnje

A

Do 31. 12 1904. godine

B

1.1. 1905. do 31 12. 1918. godine

C

01.01.1919.do 31.12.1930. godine

D

1931. do 1945. godine

E

1946. do 1960. godine

F

1961. do 1970. godine

G

1971. do 31.12. godine, koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

T

Terenski automobili proizvedeni do 31.12.godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

(2) Povijesni-starodobni motocikli svrstavaju se u slijedeće kategorije:

Kategorija

Godina proizvodnje

A

Do 31. 12 1904. godine

B

1.1. 1905. do 31 12. 1918. godine

C

01.01.1919.do 31.12.1930. godine

D

1931. do 1945. godine

E

1946. do 1960. godine

F

1961. do 1970. godine

G

1971. do 31.12. godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta.

P

Motocikli s prikolicom proizvedeni do 31.12. godine, koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

(3) Ostala vozila se svrstavaju u klasu: O - ostala vozila proizvedena do 31.12. godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta.

(4) Organizator će sukladno prostornim mogućnostima na mjestima predviđenim za duže stajanje izložiti automobile, motocikle i ostala vozila.

VI. Bodovanje

Članak 15.

(1) Vozač smije nastupiti u samo jednoj kategoriji.

(2) Na svakom pojedinom susretu rezultati se boduju za pojedinačni redoslijed po kategorijama, te redoslijed klubova.

(3) Redoslijed klubova na pojedinom natjecanju, utvrđuje se tako da se zbroje bodovi klupskih vozača ostvareni za plasman u svim kategorijama.

(4) Ako se na susretu za pojedinu kategoriju prijavi manje odmah tri vozila, plasman vozača se boduje prema tablici bodovanja iz stavka 5. ovog članka, a vozačev klub iz te kategorije

ne dobiva bodove za bodovanje ukupnog plasmana klubova.

(5) Za ostvareni plasman, vozač ostvaruje broj bodova prema niže navedenoj tablici:


Mjesto

Broj bodova

1.

10

2.

9

3.

8

4.

7

5.

6

6.

5

7.

4

8.

3

9.

2

10.

1

VII. Redoslijed

Redoslijed vozača

Članak 16.

(1) Za utvrđivanje redoslijeda vozača pojedine kategorije uzimaju se rezultati ostvareni na svim ispitima tijekom dotičnog natjecanja, a određuju se zbrajanjem kaznenih bodova.

(2) Bolji uspjeh ima onaj vozač koji ima manji broj kaznenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više vozača imaju isti broj kaznenih bodova u istoj kategoriji, bolje mjesto će zauzeti onaj vozač, koji ima starije vozilo.

Članak 17.

(1) Po završetku natjecateljske sezone izrađuje se konačni pojedinačni redoslijed vozača po kategorijama, te konačni redoslijed klubova.

(2) Bodovi osvojeni plasmanom u kategoriji sa svih natjecateljskih susreta koji su upisani u Kalendar, zbrajaju se za svakog vozača u pojedinoj kategoriji posebno i tako dobiveni zbroj čini ukupno ostvarene bodove pojedinog vozača unutar kategorije.

(3) Redoslijed se utvrđuje na način da bolji plasman unutar kategorije ima onaj vozač koji je tijekom natjecateljske sezone sakupio više bodova.

(4) Bodovi se ne mogu prenositi iz jedne kategorije u drugu.

(5) Konačni redoslijed klubova utvrđuje se tako da se zbroje bodovi osvojeni na svim pojedinačnim natjecanjima. Pobjednik je klub koji je osvojio najviše bodova na svim natjecanjima.

(6) Na kraju natjecateljske sezone, Savez nagrađuje prva tri najbolje plasirana vozača po kategorijama, te 3 najbolje plasirana kluba.

VIII. Objava rezultata i prigovori

Članak 18.

(1) Privremeni neslužbeni rezultati objavljuju se 30 minuta nakon završetka susreta.

(2) Konačni službeni rezultati objavljuju se 30 minuta nakon neslužbenih.

(3) Svaki vozač ima pravo prigovora na rezultate nakon objave neslužbenih rezultata natjecanja.

(4) Prigovor se podnosi organizatoru u pisanom obliku u roku od 30 minuta nakon objave prvih neslužbenih ili u istom roku nakon objave službenih rezultata.

(5) Ako je prigovor osnovan pristupa se ispravku bodovne liste. O prigovorima odlučuje Komisija natjecanja u sastavu: promatrač – nadzorni sudac Saveza, direktor-ravnatelj natjecanja i tajnik natjecanja. Odluka komisije je konačna.

Članak 19.

(1) Nadzorni sudac Saveza promatra i kontrolira cjelokupno održavanje natjecanja. O uočenim nepravilnostima obavještava direktora-ravnatelja natjecanja te po potrebi saziva sastanak Komisije natjecanja radi donošenja odluka i daljnjih postupanja.

(2) Nadzorni sudac Saveza dužan je u roku osam dana po završenom natjecanju izvještaj natjecanja s opisom natjecanja i svojim komentarima poslati Odboru za natjecanje automobila i motocikla na elektronsku adresu Saveza: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

IX. Odgovornost i ponašanje u vožnji

Članak 20.

(1) U vozilu se mogu nalaziti suputnici do registriranog broja mjesta, a na posebnim ispitima u vozilu se smije nalaziti samo prijavljeni vozač ukoliko oosebnim pravilnikom organizatora nije drugačije

određeno.

(2) Svaki vozač obvezan je potpisati izjavu o nastupu na susretu na vlastitu odgovornost moralnu materijalnu i kaznenu i da se u slučaju nesreće ili štete na vozilu odriče prava bilo kakvog potraživanja od organizatora, za sebe ili svoje suputnike. Uskrata potpisa izjave znači nemogućnost nastupanja.

(4) U slučaju nesreće sudionici su dužni pružiti pomoć ozlijeđenima.

(5) Sudionici su dužni pridržavati se prilikom vožnje svih prometnih propisa

X. Prijelazne i završne odredbe

Članak 21.

(1) Organizator natjecanja dužan je u roku pet dana po završenom natjecanju rezultate natjecanja s opisom susreta poslati Odboru za natjecanje automobila i motocikla na elektronsku adresu Saveza: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

(2) Po završetku natjecateljske sezone, odbor ovjerava postignute rezultate, proglašava i nagrađuje prvake Saveza u svim kategorijama.

Članak 22.

(1) Sve ostalo što je potrebno za uredno održavanje natjecateljskog susreta uređuje se posebnim pravilnikom organizatora.

(2) Poseban pravilnik organizatora sadrži odredbe o načinu sporazumijevanja organizatora i vozača, o prijamnom uredu, startnoj listi, tehničkom prijemu i pregledu, sastanku s vozačima, putnom kartonu, startu i kontrolama, posebnim ispitima, startnim brojevima i obilježavanju vozila, vodstvu natjecanja, sucima, objavi rezultata, prigovorima i žalbama.

Članak 23.

(1) Pravo tumačenja ovog Pravilnika je u nadležnosti ravnateljstva Saveza.

(2) Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do opoziva.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika o natjecateljskim susretima stavlja se izvan snage prethodno doneseni pravilnik o natjecateljskim susretima, donesen na III. sjednici ravnateljstva održanoj dana 13. veljače 2017. godine.

Hrvatski savez povijesnih-starodobnih vozila

Mladen Veršić, v.r., ravnatelj

PRAVILNIK O NATJECATELJSKIM SUSRETIMA HRVATSKOG SAVEZA POVIJESNIH-STARODOBNIH VOZILA

Zagreb, ožujak 2017. godine

Temeljem članka 27. stavka 1. Statuta Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, ravnateljstvo Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila na VI. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2017. godine donosi

PRAVILNIK O NATJECATELJSKIM SUSRETIMA HRVATSKOG SAVEZA POVIJESNIH-STARODOBNIH VOZILA

I. Opće odredbe

Predmet pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o natjecateljskim susretima, u daljnjem tekstu: pravilnik, utvrđuju se uvjeti i način provođenja natjecateljskih susreta u organizaciji Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, za otvoreno prvenstvo Saveza.

Način održavanja susreta

Članak 2.

(1) Natjecateljski susreti održavaju se prema bodovnom sustavu i utvrđenom Kalendaru susreta, na temelju prijava organizatora natjecateljskih susreta prihvaćenog od strane Saveza.

(2) Na natjecateljskom susretu boduju se vozači koji će voziti vozila koja su stara 30 i više godina, tehnički ispravna i registrirana.

Poseban pravilnik

Članak 3.

(1) Organizator natjecateljskog susreta donosi poseban pravilnik za konkretan natjecateljski susret.

(2) U pravilniku iz stavka 1. ovog članka razvrstavanje vozila po kategorijama i bodovanje obavlja se sukladno članku 13. do 15. ovog pravilnika

II. Prijava natjecateljskih susreta

Vrijeme prijave i objava kalendara susreta

Članak 4.

(1) Klub prijavljuje natjecateljski susret Odboru za natjecanja automobila i motocikla do 15. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

(2) Kalendar svih susreta Savez objavljuje najkasnije do 28. veljače natjecateljske godine.

Prva organizacija natjecateljskog susreta

Članak 5.

(1) Kada klub po prvi put organizira i prijavljuje natjecateljski susret, a u prethodnom vremenu nije organizirao natjecateljski susret, Odbor za natjecanja automobila i motocikla pruža organizatoru stručnu pomoć na način da u organizaciji takvog natjecateljskog susreta obavezno pomaže stručna osoba imenovana od strane Odbora.

(2) Organizator je dužan prihvaćati upute ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka.

Pravo sudjelovanja na susretu

Čanak 6.

(1) Pravo sudjelovanja na natjecateljskom susretu imaju članovi klubova povijesnih-starodobnih vozila bez obzira na pripadnost njihovog kluba nekom od saveza i vlasnici povijesnih-starodobnih vozila koji nisu članovi klubova povijesnih-starodobnih vozila iz Republike Hrvatske i inozemstva.

(2) Natjecatelj mora imati važeću vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja, a za vozilo mora prilikom verifikacije predočiti važeću policu obaveznog osiguranja.

Razvrstavanje vozila po klasama

Članak 7.

Prijavljena povijesna-starodobna vozila svrstavaju se u kategorije prema godini proizvodnje.

III. Prijava vozača i pristupnina

Prijava vozača

Članak 8.

(1) Vozač se prijavljuje podnošenjem popunjene propisane prijave za svaki pojedini susret, najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja natjecanja.

(2) Vozač koji nije član niti jednog kluba ne ovjerava prijavu.

(3) Izmjene podataka u prijavi (vozač, vozilo i drugo) moraju se također obaviti u rokovima navedenim u Posebnom pravilniku.

(4) Sve prijave i izmjene koje pristignu poslije roka organizator je dužan razmotriti, a prihvaća ih ili odbija sukladno stvarnim mogućnostima.

(5) U slučaju spora oko poštivanja rokova, mjerodavan je datum poštanskog žiga otpreme ili potvrda elektronske pošte.

Članak 8.

(1) Vozač se prijavljuje podnošenjem popunjene propisane i od kluba ovjerene prijave za svaki pojedini susret, najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja natjecanja.

(2) Sve prijave koje pristignu poslije roka organizator je dužan razmotriti i donijeti odluku sukladno stvarnim mogućnostima.

(3) U slučaju spora oko poštivanja rokova, mjerodavna je odluka organizatora

                                                                         Članak 9.

(1) Natjecanjem rukovodi ravnatelj, tajnik i nadzorni sudac.

(2) Nazivi osoba iz stavka 1. koje rukovode natjecanjem su informativni, organizator može upotrijebiti i druge nazive koji su za njega uobičajeni.

(3) Nadzorni sudac ne može biti član kluba koji organizira natjecanje.

(4) Nadzorni sudac se imenuje iz kluba-udruge koja je teritorijalno najbliža klubu koji organizira natjecanje.

Pristupnina

Članak 10.

(1) Pristupnina se uplaćuje, kao i ostali troškovi propisani u posebnom pravilniku na račun organizatora ili uplatom na blagajni organizatora.

(2) Kad vozač plaća pristupninu na poslovni račun organizatora unaprijed, uz prijavnicu dostavlja i priloženu potvrdu o uplati pristupnine.

(3) Ako dođe do otkazivanja natjecanja zbog više sile organizator je dužan vratiti puni iznos pristupnine uplatiteljima.

IV. Minimalni tehnički uvjeti

Članak 11.

(1) Organizator se mora kod organizacije susreta pridržavati sljedećih minimalnih tehničkih uvjeta:

1. Dužina puta po danu susreta iznosi najmanje 80 kilometara sa propisanim itinererom, sportsko-turističkog karaktera;

2. Broj posebnih ispita je minimalno dva na čvrstoj podlozi;

3. Najmanje jedna vremenska i jedna prolazna kontrola.

4. Prosječna brzina na pojedinoj dionici ne smije biti veća od 45 km /h.

5. Nema brzinskih ispita.

(2) Organizator susreta mora:

1. Osigurati vučnu službu za vozila koja ostanu u kvaru;

2. Osigurati pratnju prometne policije, ako to zahtijevaju prometni ili sigurnosni uvjeti .

Mjerenje vremena

Članak 12.

Mjerenje vremena obavljat će se mjernim uređajima; fotoćelijom, kolničkom trakom u omjeru 1/100, a u posebnim uvjetima i analognim klasičnim mjerenjima- zapornim satom.

V. Kategorije vozila

Način kategorizacije

Članak 13.

Sva se vozila na natjecateljskom susretu razvrstavaju u kategoriju automobila i kategoriju motocikala, a unutar pojedine kategorije u kategorije prema pravilima F.I.V.A.-e.

Kategorije

Članak 14.

(1) Povijesni-starodobni automobili se svrstavaju u slijedeće kategorije:

Kategorija

Godina proizvodnje

A

Do 31. 12 1904. godine

B

1.1. 1905. do 31 12. 1918. godine

C

01.01.1919.do 31.12.1930. godine

D

1931. do 1945. godine

E

1946. do 1960. godine

F

1961. do 1970. godine

G

1971. do 31.12. godine, koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

T

Terenski automobili proizvedeni do 31.12.godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

(2) Povijesni-starodobni motocikli svrstavaju se u slijedeće kategorije:

Kategorija

Godina proizvodnje

A

Do 31. 12 1904. godine

B

1.1. 1905. do 31 12. 1918. godine

C

01.01.1919.do 31.12.1930. godine

D

1931. do 1945. godine

E

1946. do 1960. godine

F

1961. do 1970. godine

G

1971. do 31.12. godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta.

P

Motocikli s prikolicom proizvedeni do 31.12. godine, koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

(3) Ostala vozila se svrstavaju u klasu: O - ostala vozila proizvedena do 31.12. godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta.

(4) Organizator će sukladno prostornim mogućnostima na mjestima predviđenim za duže stajanje izložiti automobile, motocikle i ostala vozila.

VI. Bodovanje

Članak 15.

(1) Vozač smije nastupiti u samo jednoj kategoriji.

(2) Na svakom pojedinom susretu rezultati se boduju za pojedinačni redoslijed po kategorijama, te redoslijed klubova.

(3) Redoslijed klubova na pojedinom natjecanju, utvrđuje se tako da se zbroje bodovi klupskih vozača ostvareni za plasman u svim kategorijama.

(4) Ako se na susretu za pojedinu kategoriju prijavi manje odmah tri vozila, plasman vozača se boduje prema tablici bodovanja iz stavka 5. ovog članka, a vozačev klub iz te kategorije

ne dobiva bodove za bodovanje ukupnog plasmana klubova.

(5) Za ostvareni plasman, vozač ostvaruje broj bodova prema niže navedenoj tablici:


Mjesto

Broj bodova

1.

10

2.

9

3.

8

4.

7

5.

6

6.

5

7.

4

8.

3

9.

2

10.

1

VII. Redoslijed

Redoslijed vozača

Članak 16.

(1) Za utvrđivanje redoslijeda vozača pojedine kategorije uzimaju se rezultati ostvareni na svim ispitima tijekom dotičnog natjecanja, a određuju se zbrajanjem kaznenih bodova.

(2) Bolji uspjeh ima onaj vozač koji ima manji broj kaznenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više vozača imaju isti broj kaznenih bodova u istoj kategoriji, bolje mjesto će zauzeti onaj vozač, koji ima starije vozilo.

Članak 17.

(1) Po završetku natjecateljske sezone izrađuje se konačni pojedinačni redoslijed vozača po kategorijama, te konačni redoslijed klubova.

(2) Bodovi osvojeni plasmanom u kategoriji sa svih natjecateljskih susreta koji su upisani u Kalendar, zbrajaju se za svakog vozača u pojedinoj kategoriji posebno i tako dobiveni zbroj čini ukupno ostvarene bodove pojedinog vozača unutar kategorije.

(3) Redoslijed se utvrđuje na način da bolji plasman unutar kategorije ima onaj vozač koji je tijekom natjecateljske sezone sakupio više bodova.

(4) Bodovi se ne mogu prenositi iz jedne kategorije u drugu.

(5) Konačni redoslijed klubova utvrđuje se tako da se zbroje bodovi osvojeni na svim pojedinačnim natjecanjima. Pobjednik je klub koji je osvojio najviše bodova na svim natjecanjima.

(6) Na kraju natjecateljske sezone, Savez nagrađuje prva tri najbolje plasirana vozača po kategorijama, te 3 najbolje plasirana kluba.

VIII. Objava rezultata i prigovori

Članak 18.

(1) Privremeni neslužbeni rezultati objavljuju se 30 minuta nakon završetka susreta.

(2) Konačni službeni rezultati objavljuju se 30 minuta nakon neslužbenih.

(3) Svaki vozač ima pravo prigovora na rezultate nakon objave neslužbenih rezultata natjecanja.

(4) Prigovor se podnosi organizatoru u pisanom obliku u roku od 30 minuta nakon objave prvih neslužbenih ili u istom roku nakon objave službenih rezultata.

(5) Ako je prigovor osnovan pristupa se ispravku bodovne liste. O prigovorima odlučuje Komisija natjecanja u sastavu: promatrač – nadzorni sudac Saveza, direktor-ravnatelj natjecanja i tajnik natjecanja. Odluka komisije je konačna.

Članak 19.

(1) Nadzorni sudac Saveza promatra i kontrolira cjelokupno održavanje natjecanja. O uočenim nepravilnostima obavještava direktora-ravnatelja natjecanja te po potrebi saziva sastanak Komisije natjecanja radi donošenja odluka i daljnjih postupanja.

(2) Nadzorni sudac Saveza dužan je u roku osam dana po završenom natjecanju izvještaj natjecanja s opisom natjecanja i svojim komentarima poslati Odboru za natjecanje automobila i motocikla na elektronsku adresu Saveza: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

IX. Odgovornost i ponašanje u vožnji

Članak 20.

(1) U vozilu se mogu nalaziti suputnici do registriranog broja mjesta, a na posebnim ispitima u vozilu se smije nalaziti samo prijavljeni vozač ukoliko oosebnim pravilnikom organizatora nije drugačije

određeno.

(2) Svaki vozač obvezan je potpisati izjavu o nastupu na susretu na vlastitu odgovornost moralnu materijalnu i kaznenu i da se u slučaju nesreće ili štete na vozilu odriče prava bilo kakvog potraživanja od organizatora, za sebe ili svoje suputnike. Uskrata potpisa izjave znači nemogućnost nastupanja.

(4) U slučaju nesreće sudionici su dužni pružiti pomoć ozlijeđenima.

(5) Sudionici su dužni pridržavati se prilikom vožnje svih prometnih propisa

X. Prijelazne i završne odredbe

Članak 21.

(1) Organizator natjecanja dužan je u roku pet dana po završenom natjecanju rezultate natjecanja s opisom susreta poslati Odboru za natjecanje automobila i motocikla na elektronsku adresu Saveza: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

(2) Po završetku natjecateljske sezone, odbor ovjerava postignute rezultate, proglašava i nagrađuje prvake Saveza u svim kategorijama.

Članak 22.

(1) Sve ostalo što je potrebno za uredno održavanje natjecateljskog susreta uređuje se posebnim pravilnikom organizatora.

(2) Poseban pravilnik organizatora sadrži odredbe o načinu sporazumijevanja organizatora i vozača, o prijamnom uredu, startnoj listi, tehničkom prijemu i pregledu, sastanku s vozačima, putnom kartonu, startu i kontrolama, posebnim ispitima, startnim brojevima i obilježavanju vozila, vodstvu natjecanja, sucima, objavi rezultata, prigovorima i žalbama.

Članak 23.

(1) Pravo tumačenja ovog Pravilnika je u nadležnosti ravnateljstva Saveza.

(2) Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do opoziva.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika o natjecateljskim susretima stavlja se izvan snage prethodno doneseni pravilnik o natjecateljskim susretima, donesen na III. sjednici ravnateljstva održanoj dana 13. veljače 2017. godine.

Hrvatski savez povijesnih-starodobnih vozila

Mladen Veršić, v.r., ravnatelj