OTVORENJE SEZONE BEDEKOVČINA  23.4.2017-

   I ove godine smo tradicionalno sudjelovali na otvorenju sezone i izložbi motocikala kod crkve svete Barbare u Bedekovčini, u organizaciji prijateljskog kluba OTK Zabok.

Na toj manifestaciji je iz našeg kluba sudjelovalo 8 članova s 8 Motocikala. Nakon svete mise i blagoslova motocikala i vozača , nastavljeno je druženje i promotivna vožnja tim dijelom Zagorja.

osmbanner1

2.4.2017 ČAZMA, MARATON OD KAPTOLA DO KAPTOLA

 

U suradnji s turističkom zajednicom grada Čazme, gdje je tog dana bio cilj maratonske utrke pod nazivom od Kaptola do Kaptola u organizaciji gada Zagreba i grada Čazme, organizirali smo izložbu starodobnih vozila. To je bio prvi ovogodišnji izlazak članova OTK Ivanić Grad. U akciji je sudjelovao 21 član s 17 vozila.

Izložena vozila su privukla veliku pažnju, pogotovo najmlađih posjetitelja manifestacije . U sklopu izložbe je za njih organizirana radionica u kojoj su prikazani i objašnjeni principi rada četverotaktnog i dvotaktnog motora. Postavljena je i izložba fotografija o restauraciji starodobnih vozila.

Vrijeme je bilo lijepo, pa je dan proveden u ugodnom druženju s posjetiteljima i konzumaciji jela i pića.image 0 02 05 88c98df370c11a98780665c835696005db13d71e831c9963b60ee4fce8fdaffb V

PRAVILNIK O NATJECATELJSKIM SUSRETIMA HRVATSKOG SAVEZA POVIJESNIH-STARODOBNIH VOZILA

Zagreb, ožujak 2017. godine

Temeljem članka 27. stavka 1. Statuta Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, ravnateljstvo Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila na VI. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2017. godine donosi

PRAVILNIK O NATJECATELJSKIM SUSRETIMA HRVATSKOG SAVEZA POVIJESNIH-STARODOBNIH VOZILA

I. Opće odredbe

Predmet pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o natjecateljskim susretima, u daljnjem tekstu: pravilnik, utvrđuju se uvjeti i način provođenja natjecateljskih susreta u organizaciji Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, za otvoreno prvenstvo Saveza.

Način održavanja susreta

Članak 2.

(1) Natjecateljski susreti održavaju se prema bodovnom sustavu i utvrđenom Kalendaru susreta, na temelju prijava organizatora natjecateljskih susreta prihvaćenog od strane Saveza.

(2) Na natjecateljskom susretu boduju se vozači koji će voziti vozila koja su stara 30 i više godina, tehnički ispravna i registrirana.

Poseban pravilnik

Članak 3.

(1) Organizator natjecateljskog susreta donosi poseban pravilnik za konkretan natjecateljski susret.

(2) U pravilniku iz stavka 1. ovog članka razvrstavanje vozila po kategorijama i bodovanje obavlja se sukladno članku 13. do 15. ovog pravilnika

II. Prijava natjecateljskih susreta

Vrijeme prijave i objava kalendara susreta

Članak 4.

(1) Klub prijavljuje natjecateljski susret Odboru za natjecanja automobila i motocikla do 15. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

(2) Kalendar svih susreta Savez objavljuje najkasnije do 28. veljače natjecateljske godine.

Prva organizacija natjecateljskog susreta

Članak 5.

(1) Kada klub po prvi put organizira i prijavljuje natjecateljski susret, a u prethodnom vremenu nije organizirao natjecateljski susret, Odbor za natjecanja automobila i motocikla pruža organizatoru stručnu pomoć na način da u organizaciji takvog natjecateljskog susreta obavezno pomaže stručna osoba imenovana od strane Odbora.

(2) Organizator je dužan prihvaćati upute ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka.

Pravo sudjelovanja na susretu

Čanak 6.

(1) Pravo sudjelovanja na natjecateljskom susretu imaju članovi klubova povijesnih-starodobnih vozila bez obzira na pripadnost njihovog kluba nekom od saveza i vlasnici povijesnih-starodobnih vozila koji nisu članovi klubova povijesnih-starodobnih vozila iz Republike Hrvatske i inozemstva.

(2) Natjecatelj mora imati važeću vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja, a za vozilo mora prilikom verifikacije predočiti važeću policu obaveznog osiguranja.

Razvrstavanje vozila po klasama

Članak 7.

Prijavljena povijesna-starodobna vozila svrstavaju se u kategorije prema godini proizvodnje.

III. Prijava vozača i pristupnina

Prijava vozača

Članak 8.

(1) Vozač se prijavljuje podnošenjem popunjene propisane prijave za svaki pojedini susret, najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja natjecanja.

(2) Vozač koji nije član niti jednog kluba ne ovjerava prijavu.

(3) Izmjene podataka u prijavi (vozač, vozilo i drugo) moraju se također obaviti u rokovima navedenim u Posebnom pravilniku.

(4) Sve prijave i izmjene koje pristignu poslije roka organizator je dužan razmotriti, a prihvaća ih ili odbija sukladno stvarnim mogućnostima.

(5) U slučaju spora oko poštivanja rokova, mjerodavan je datum poštanskog žiga otpreme ili potvrda elektronske pošte.

Članak 8.

(1) Vozač se prijavljuje podnošenjem popunjene propisane i od kluba ovjerene prijave za svaki pojedini susret, najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja natjecanja.

(2) Sve prijave koje pristignu poslije roka organizator je dužan razmotriti i donijeti odluku sukladno stvarnim mogućnostima.

(3) U slučaju spora oko poštivanja rokova, mjerodavna je odluka organizatora

                                                                         Članak 9.

(1) Natjecanjem rukovodi ravnatelj, tajnik i nadzorni sudac.

(2) Nazivi osoba iz stavka 1. koje rukovode natjecanjem su informativni, organizator može upotrijebiti i druge nazive koji su za njega uobičajeni.

(3) Nadzorni sudac ne može biti član kluba koji organizira natjecanje.

(4) Nadzorni sudac se imenuje iz kluba-udruge koja je teritorijalno najbliža klubu koji organizira natjecanje.

Pristupnina

Članak 10.

(1) Pristupnina se uplaćuje, kao i ostali troškovi propisani u posebnom pravilniku na račun organizatora ili uplatom na blagajni organizatora.

(2) Kad vozač plaća pristupninu na poslovni račun organizatora unaprijed, uz prijavnicu dostavlja i priloženu potvrdu o uplati pristupnine.

(3) Ako dođe do otkazivanja natjecanja zbog više sile organizator je dužan vratiti puni iznos pristupnine uplatiteljima.

IV. Minimalni tehnički uvjeti

Članak 11.

(1) Organizator se mora kod organizacije susreta pridržavati sljedećih minimalnih tehničkih uvjeta:

1. Dužina puta po danu susreta iznosi najmanje 80 kilometara sa propisanim itinererom, sportsko-turističkog karaktera;

2. Broj posebnih ispita je minimalno dva na čvrstoj podlozi;

3. Najmanje jedna vremenska i jedna prolazna kontrola.

4. Prosječna brzina na pojedinoj dionici ne smije biti veća od 45 km /h.

5. Nema brzinskih ispita.

(2) Organizator susreta mora:

1. Osigurati vučnu službu za vozila koja ostanu u kvaru;

2. Osigurati pratnju prometne policije, ako to zahtijevaju prometni ili sigurnosni uvjeti .

Mjerenje vremena

Članak 12.

Mjerenje vremena obavljat će se mjernim uređajima; fotoćelijom, kolničkom trakom u omjeru 1/100, a u posebnim uvjetima i analognim klasičnim mjerenjima- zapornim satom.

V. Kategorije vozila

Način kategorizacije

Članak 13.

Sva se vozila na natjecateljskom susretu razvrstavaju u kategoriju automobila i kategoriju motocikala, a unutar pojedine kategorije u kategorije prema pravilima F.I.V.A.-e.

Kategorije

Članak 14.

(1) Povijesni-starodobni automobili se svrstavaju u slijedeće kategorije:

Kategorija

Godina proizvodnje

A

Do 31. 12 1904. godine

B

1.1. 1905. do 31 12. 1918. godine

C

01.01.1919.do 31.12.1930. godine

D

1931. do 1945. godine

E

1946. do 1960. godine

F

1961. do 1970. godine

G

1971. do 31.12. godine, koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

T

Terenski automobili proizvedeni do 31.12.godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

(2) Povijesni-starodobni motocikli svrstavaju se u slijedeće kategorije:

Kategorija

Godina proizvodnje

A

Do 31. 12 1904. godine

B

1.1. 1905. do 31 12. 1918. godine

C

01.01.1919.do 31.12.1930. godine

D

1931. do 1945. godine

E

1946. do 1960. godine

F

1961. do 1970. godine

G

1971. do 31.12. godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta.

P

Motocikli s prikolicom proizvedeni do 31.12. godine, koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

(3) Ostala vozila se svrstavaju u klasu: O - ostala vozila proizvedena do 31.12. godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta.

(4) Organizator će sukladno prostornim mogućnostima na mjestima predviđenim za duže stajanje izložiti automobile, motocikle i ostala vozila.

VI. Bodovanje

Članak 15.

(1) Vozač smije nastupiti u samo jednoj kategoriji.

(2) Na svakom pojedinom susretu rezultati se boduju za pojedinačni redoslijed po kategorijama, te redoslijed klubova.

(3) Redoslijed klubova na pojedinom natjecanju, utvrđuje se tako da se zbroje bodovi klupskih vozača ostvareni za plasman u svim kategorijama.

(4) Ako se na susretu za pojedinu kategoriju prijavi manje odmah tri vozila, plasman vozača se boduje prema tablici bodovanja iz stavka 5. ovog članka, a vozačev klub iz te kategorije

ne dobiva bodove za bodovanje ukupnog plasmana klubova.

(5) Za ostvareni plasman, vozač ostvaruje broj bodova prema niže navedenoj tablici:


Mjesto

Broj bodova

1.

10

2.

9

3.

8

4.

7

5.

6

6.

5

7.

4

8.

3

9.

2

10.

1

VII. Redoslijed

Redoslijed vozača

Članak 16.

(1) Za utvrđivanje redoslijeda vozača pojedine kategorije uzimaju se rezultati ostvareni na svim ispitima tijekom dotičnog natjecanja, a određuju se zbrajanjem kaznenih bodova.

(2) Bolji uspjeh ima onaj vozač koji ima manji broj kaznenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više vozača imaju isti broj kaznenih bodova u istoj kategoriji, bolje mjesto će zauzeti onaj vozač, koji ima starije vozilo.

Članak 17.

(1) Po završetku natjecateljske sezone izrađuje se konačni pojedinačni redoslijed vozača po kategorijama, te konačni redoslijed klubova.

(2) Bodovi osvojeni plasmanom u kategoriji sa svih natjecateljskih susreta koji su upisani u Kalendar, zbrajaju se za svakog vozača u pojedinoj kategoriji posebno i tako dobiveni zbroj čini ukupno ostvarene bodove pojedinog vozača unutar kategorije.

(3) Redoslijed se utvrđuje na način da bolji plasman unutar kategorije ima onaj vozač koji je tijekom natjecateljske sezone sakupio više bodova.

(4) Bodovi se ne mogu prenositi iz jedne kategorije u drugu.

(5) Konačni redoslijed klubova utvrđuje se tako da se zbroje bodovi osvojeni na svim pojedinačnim natjecanjima. Pobjednik je klub koji je osvojio najviše bodova na svim natjecanjima.

(6) Na kraju natjecateljske sezone, Savez nagrađuje prva tri najbolje plasirana vozača po kategorijama, te 3 najbolje plasirana kluba.

VIII. Objava rezultata i prigovori

Članak 18.

(1) Privremeni neslužbeni rezultati objavljuju se 30 minuta nakon završetka susreta.

(2) Konačni službeni rezultati objavljuju se 30 minuta nakon neslužbenih.

(3) Svaki vozač ima pravo prigovora na rezultate nakon objave neslužbenih rezultata natjecanja.

(4) Prigovor se podnosi organizatoru u pisanom obliku u roku od 30 minuta nakon objave prvih neslužbenih ili u istom roku nakon objave službenih rezultata.

(5) Ako je prigovor osnovan pristupa se ispravku bodovne liste. O prigovorima odlučuje Komisija natjecanja u sastavu: promatrač – nadzorni sudac Saveza, direktor-ravnatelj natjecanja i tajnik natjecanja. Odluka komisije je konačna.

Članak 19.

(1) Nadzorni sudac Saveza promatra i kontrolira cjelokupno održavanje natjecanja. O uočenim nepravilnostima obavještava direktora-ravnatelja natjecanja te po potrebi saziva sastanak Komisije natjecanja radi donošenja odluka i daljnjih postupanja.

(2) Nadzorni sudac Saveza dužan je u roku osam dana po završenom natjecanju izvještaj natjecanja s opisom natjecanja i svojim komentarima poslati Odboru za natjecanje automobila i motocikla na elektronsku adresu Saveza: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

IX. Odgovornost i ponašanje u vožnji

Članak 20.

(1) U vozilu se mogu nalaziti suputnici do registriranog broja mjesta, a na posebnim ispitima u vozilu se smije nalaziti samo prijavljeni vozač ukoliko oosebnim pravilnikom organizatora nije drugačije

određeno.

(2) Svaki vozač obvezan je potpisati izjavu o nastupu na susretu na vlastitu odgovornost moralnu materijalnu i kaznenu i da se u slučaju nesreće ili štete na vozilu odriče prava bilo kakvog potraživanja od organizatora, za sebe ili svoje suputnike. Uskrata potpisa izjave znači nemogućnost nastupanja.

(4) U slučaju nesreće sudionici su dužni pružiti pomoć ozlijeđenima.

(5) Sudionici su dužni pridržavati se prilikom vožnje svih prometnih propisa

X. Prijelazne i završne odredbe

Članak 21.

(1) Organizator natjecanja dužan je u roku pet dana po završenom natjecanju rezultate natjecanja s opisom susreta poslati Odboru za natjecanje automobila i motocikla na elektronsku adresu Saveza: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

(2) Po završetku natjecateljske sezone, odbor ovjerava postignute rezultate, proglašava i nagrađuje prvake Saveza u svim kategorijama.

Članak 22.

(1) Sve ostalo što je potrebno za uredno održavanje natjecateljskog susreta uređuje se posebnim pravilnikom organizatora.

(2) Poseban pravilnik organizatora sadrži odredbe o načinu sporazumijevanja organizatora i vozača, o prijamnom uredu, startnoj listi, tehničkom prijemu i pregledu, sastanku s vozačima, putnom kartonu, startu i kontrolama, posebnim ispitima, startnim brojevima i obilježavanju vozila, vodstvu natjecanja, sucima, objavi rezultata, prigovorima i žalbama.

Članak 23.

(1) Pravo tumačenja ovog Pravilnika je u nadležnosti ravnateljstva Saveza.

(2) Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do opoziva.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika o natjecateljskim susretima stavlja se izvan snage prethodno doneseni pravilnik o natjecateljskim susretima, donesen na III. sjednici ravnateljstva održanoj dana 13. veljače 2017. godine.

Hrvatski savez povijesnih-starodobnih vozila

Mladen Veršić, v.r., ravnatelj

PRAVILNIK O NATJECATELJSKIM SUSRETIMA HRVATSKOG SAVEZA POVIJESNIH-STARODOBNIH VOZILA

Zagreb, ožujak 2017. godine

Temeljem članka 27. stavka 1. Statuta Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, ravnateljstvo Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila na VI. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2017. godine donosi

PRAVILNIK O NATJECATELJSKIM SUSRETIMA HRVATSKOG SAVEZA POVIJESNIH-STARODOBNIH VOZILA

I. Opće odredbe

Predmet pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o natjecateljskim susretima, u daljnjem tekstu: pravilnik, utvrđuju se uvjeti i način provođenja natjecateljskih susreta u organizaciji Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, za otvoreno prvenstvo Saveza.

Način održavanja susreta

Članak 2.

(1) Natjecateljski susreti održavaju se prema bodovnom sustavu i utvrđenom Kalendaru susreta, na temelju prijava organizatora natjecateljskih susreta prihvaćenog od strane Saveza.

(2) Na natjecateljskom susretu boduju se vozači koji će voziti vozila koja su stara 30 i više godina, tehnički ispravna i registrirana.

Poseban pravilnik

Članak 3.

(1) Organizator natjecateljskog susreta donosi poseban pravilnik za konkretan natjecateljski susret.

(2) U pravilniku iz stavka 1. ovog članka razvrstavanje vozila po kategorijama i bodovanje obavlja se sukladno članku 13. do 15. ovog pravilnika

II. Prijava natjecateljskih susreta

Vrijeme prijave i objava kalendara susreta

Članak 4.

(1) Klub prijavljuje natjecateljski susret Odboru za natjecanja automobila i motocikla do 15. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

(2) Kalendar svih susreta Savez objavljuje najkasnije do 28. veljače natjecateljske godine.

Prva organizacija natjecateljskog susreta

Članak 5.

(1) Kada klub po prvi put organizira i prijavljuje natjecateljski susret, a u prethodnom vremenu nije organizirao natjecateljski susret, Odbor za natjecanja automobila i motocikla pruža organizatoru stručnu pomoć na način da u organizaciji takvog natjecateljskog susreta obavezno pomaže stručna osoba imenovana od strane Odbora.

(2) Organizator je dužan prihvaćati upute ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka.

Pravo sudjelovanja na susretu

Čanak 6.

(1) Pravo sudjelovanja na natjecateljskom susretu imaju članovi klubova povijesnih-starodobnih vozila bez obzira na pripadnost njihovog kluba nekom od saveza i vlasnici povijesnih-starodobnih vozila koji nisu članovi klubova povijesnih-starodobnih vozila iz Republike Hrvatske i inozemstva.

(2) Natjecatelj mora imati važeću vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja, a za vozilo mora prilikom verifikacije predočiti važeću policu obaveznog osiguranja.

Razvrstavanje vozila po klasama

Članak 7.

Prijavljena povijesna-starodobna vozila svrstavaju se u kategorije prema godini proizvodnje.

III. Prijava vozača i pristupnina

Prijava vozača

Članak 8.

(1) Vozač se prijavljuje podnošenjem popunjene propisane prijave za svaki pojedini susret, najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja natjecanja.

(2) Vozač koji nije član niti jednog kluba ne ovjerava prijavu.

(3) Izmjene podataka u prijavi (vozač, vozilo i drugo) moraju se također obaviti u rokovima navedenim u Posebnom pravilniku.

(4) Sve prijave i izmjene koje pristignu poslije roka organizator je dužan razmotriti, a prihvaća ih ili odbija sukladno stvarnim mogućnostima.

(5) U slučaju spora oko poštivanja rokova, mjerodavan je datum poštanskog žiga otpreme ili potvrda elektronske pošte.

Članak 8.

(1) Vozač se prijavljuje podnošenjem popunjene propisane i od kluba ovjerene prijave za svaki pojedini susret, najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja natjecanja.

(2) Sve prijave koje pristignu poslije roka organizator je dužan razmotriti i donijeti odluku sukladno stvarnim mogućnostima.

(3) U slučaju spora oko poštivanja rokova, mjerodavna je odluka organizatora

                                                                         Članak 9.

(1) Natjecanjem rukovodi ravnatelj, tajnik i nadzorni sudac.

(2) Nazivi osoba iz stavka 1. koje rukovode natjecanjem su informativni, organizator može upotrijebiti i druge nazive koji su za njega uobičajeni.

(3) Nadzorni sudac ne može biti član kluba koji organizira natjecanje.

(4) Nadzorni sudac se imenuje iz kluba-udruge koja je teritorijalno najbliža klubu koji organizira natjecanje.

Pristupnina

Članak 10.

(1) Pristupnina se uplaćuje, kao i ostali troškovi propisani u posebnom pravilniku na račun organizatora ili uplatom na blagajni organizatora.

(2) Kad vozač plaća pristupninu na poslovni račun organizatora unaprijed, uz prijavnicu dostavlja i priloženu potvrdu o uplati pristupnine.

(3) Ako dođe do otkazivanja natjecanja zbog više sile organizator je dužan vratiti puni iznos pristupnine uplatiteljima.

IV. Minimalni tehnički uvjeti

Članak 11.

(1) Organizator se mora kod organizacije susreta pridržavati sljedećih minimalnih tehničkih uvjeta:

1. Dužina puta po danu susreta iznosi najmanje 80 kilometara sa propisanim itinererom, sportsko-turističkog karaktera;

2. Broj posebnih ispita je minimalno dva na čvrstoj podlozi;

3. Najmanje jedna vremenska i jedna prolazna kontrola.

4. Prosječna brzina na pojedinoj dionici ne smije biti veća od 45 km /h.

5. Nema brzinskih ispita.

(2) Organizator susreta mora:

1. Osigurati vučnu službu za vozila koja ostanu u kvaru;

2. Osigurati pratnju prometne policije, ako to zahtijevaju prometni ili sigurnosni uvjeti .

Mjerenje vremena

Članak 12.

Mjerenje vremena obavljat će se mjernim uređajima; fotoćelijom, kolničkom trakom u omjeru 1/100, a u posebnim uvjetima i analognim klasičnim mjerenjima- zapornim satom.

V. Kategorije vozila

Način kategorizacije

Članak 13.

Sva se vozila na natjecateljskom susretu razvrstavaju u kategoriju automobila i kategoriju motocikala, a unutar pojedine kategorije u kategorije prema pravilima F.I.V.A.-e.

Kategorije

Članak 14.

(1) Povijesni-starodobni automobili se svrstavaju u slijedeće kategorije:

Kategorija

Godina proizvodnje

A

Do 31. 12 1904. godine

B

1.1. 1905. do 31 12. 1918. godine

C

01.01.1919.do 31.12.1930. godine

D

1931. do 1945. godine

E

1946. do 1960. godine

F

1961. do 1970. godine

G

1971. do 31.12. godine, koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

T

Terenski automobili proizvedeni do 31.12.godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

(2) Povijesni-starodobni motocikli svrstavaju se u slijedeće kategorije:

Kategorija

Godina proizvodnje

A

Do 31. 12 1904. godine

B

1.1. 1905. do 31 12. 1918. godine

C

01.01.1919.do 31.12.1930. godine

D

1931. do 1945. godine

E

1946. do 1960. godine

F

1961. do 1970. godine

G

1971. do 31.12. godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta.

P

Motocikli s prikolicom proizvedeni do 31.12. godine, koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

(3) Ostala vozila se svrstavaju u klasu: O - ostala vozila proizvedena do 31.12. godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta.

(4) Organizator će sukladno prostornim mogućnostima na mjestima predviđenim za duže stajanje izložiti automobile, motocikle i ostala vozila.

VI. Bodovanje

Članak 15.

(1) Vozač smije nastupiti u samo jednoj kategoriji.

(2) Na svakom pojedinom susretu rezultati se boduju za pojedinačni redoslijed po kategorijama, te redoslijed klubova.

(3) Redoslijed klubova na pojedinom natjecanju, utvrđuje se tako da se zbroje bodovi klupskih vozača ostvareni za plasman u svim kategorijama.

(4) Ako se na susretu za pojedinu kategoriju prijavi manje odmah tri vozila, plasman vozača se boduje prema tablici bodovanja iz stavka 5. ovog članka, a vozačev klub iz te kategorije

ne dobiva bodove za bodovanje ukupnog plasmana klubova.

(5) Za ostvareni plasman, vozač ostvaruje broj bodova prema niže navedenoj tablici:


Mjesto

Broj bodova

1.

10

2.

9

3.

8

4.

7

5.

6

6.

5

7.

4

8.

3

9.

2

10.

1

VII. Redoslijed

Redoslijed vozača

Članak 16.

(1) Za utvrđivanje redoslijeda vozača pojedine kategorije uzimaju se rezultati ostvareni na svim ispitima tijekom dotičnog natjecanja, a određuju se zbrajanjem kaznenih bodova.

(2) Bolji uspjeh ima onaj vozač koji ima manji broj kaznenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više vozača imaju isti broj kaznenih bodova u istoj kategoriji, bolje mjesto će zauzeti onaj vozač, koji ima starije vozilo.

Članak 17.

(1) Po završetku natjecateljske sezone izrađuje se konačni pojedinačni redoslijed vozača po kategorijama, te konačni redoslijed klubova.

(2) Bodovi osvojeni plasmanom u kategoriji sa svih natjecateljskih susreta koji su upisani u Kalendar, zbrajaju se za svakog vozača u pojedinoj kategoriji posebno i tako dobiveni zbroj čini ukupno ostvarene bodove pojedinog vozača unutar kategorije.

(3) Redoslijed se utvrđuje na način da bolji plasman unutar kategorije ima onaj vozač koji je tijekom natjecateljske sezone sakupio više bodova.

(4) Bodovi se ne mogu prenositi iz jedne kategorije u drugu.

(5) Konačni redoslijed klubova utvrđuje se tako da se zbroje bodovi osvojeni na svim pojedinačnim natjecanjima. Pobjednik je klub koji je osvojio najviše bodova na svim natjecanjima.

(6) Na kraju natjecateljske sezone, Savez nagrađuje prva tri najbolje plasirana vozača po kategorijama, te 3 najbolje plasirana kluba.

VIII. Objava rezultata i prigovori

Članak 18.

(1) Privremeni neslužbeni rezultati objavljuju se 30 minuta nakon završetka susreta.

(2) Konačni službeni rezultati objavljuju se 30 minuta nakon neslužbenih.

(3) Svaki vozač ima pravo prigovora na rezultate nakon objave neslužbenih rezultata natjecanja.

(4) Prigovor se podnosi organizatoru u pisanom obliku u roku od 30 minuta nakon objave prvih neslužbenih ili u istom roku nakon objave službenih rezultata.

(5) Ako je prigovor osnovan pristupa se ispravku bodovne liste. O prigovorima odlučuje Komisija natjecanja u sastavu: promatrač – nadzorni sudac Saveza, direktor-ravnatelj natjecanja i tajnik natjecanja. Odluka komisije je konačna.

Članak 19.

(1) Nadzorni sudac Saveza promatra i kontrolira cjelokupno održavanje natjecanja. O uočenim nepravilnostima obavještava direktora-ravnatelja natjecanja te po potrebi saziva sastanak Komisije natjecanja radi donošenja odluka i daljnjih postupanja.

(2) Nadzorni sudac Saveza dužan je u roku osam dana po završenom natjecanju izvještaj natjecanja s opisom natjecanja i svojim komentarima poslati Odboru za natjecanje automobila i motocikla na elektronsku adresu Saveza: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

IX. Odgovornost i ponašanje u vožnji

Članak 20.

(1) U vozilu se mogu nalaziti suputnici do registriranog broja mjesta, a na posebnim ispitima u vozilu se smije nalaziti samo prijavljeni vozač ukoliko oosebnim pravilnikom organizatora nije drugačije

određeno.

(2) Svaki vozač obvezan je potpisati izjavu o nastupu na susretu na vlastitu odgovornost moralnu materijalnu i kaznenu i da se u slučaju nesreće ili štete na vozilu odriče prava bilo kakvog potraživanja od organizatora, za sebe ili svoje suputnike. Uskrata potpisa izjave znači nemogućnost nastupanja.

(4) U slučaju nesreće sudionici su dužni pružiti pomoć ozlijeđenima.

(5) Sudionici su dužni pridržavati se prilikom vožnje svih prometnih propisa

X. Prijelazne i završne odredbe

Članak 21.

(1) Organizator natjecanja dužan je u roku pet dana po završenom natjecanju rezultate natjecanja s opisom susreta poslati Odboru za natjecanje automobila i motocikla na elektronsku adresu Saveza: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

(2) Po završetku natjecateljske sezone, odbor ovjerava postignute rezultate, proglašava i nagrađuje prvake Saveza u svim kategorijama.

Članak 22.

(1) Sve ostalo što je potrebno za uredno održavanje natjecateljskog susreta uređuje se posebnim pravilnikom organizatora.

(2) Poseban pravilnik organizatora sadrži odredbe o načinu sporazumijevanja organizatora i vozača, o prijamnom uredu, startnoj listi, tehničkom prijemu i pregledu, sastanku s vozačima, putnom kartonu, startu i kontrolama, posebnim ispitima, startnim brojevima i obilježavanju vozila, vodstvu natjecanja, sucima, objavi rezultata, prigovorima i žalbama.

Članak 23.

(1) Pravo tumačenja ovog Pravilnika je u nadležnosti ravnateljstva Saveza.

(2) Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do opoziva.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika o natjecateljskim susretima stavlja se izvan snage prethodno doneseni pravilnik o natjecateljskim susretima, donesen na III. sjednici ravnateljstva održanoj dana 13. veljače 2017. godine.

Hrvatski savez povijesnih-starodobnih vozila

Mladen Veršić, v.r., ravnatelj

PRAVILNIK O NATJECATELJSKIM SUSRETIMA HRVATSKOG SAVEZA POVIJESNIH-STARODOBNIH VOZILA

Zagreb, ožujak 2017. godine

Temeljem članka 27. stavka 1. Statuta Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, ravnateljstvo Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila na VI. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2017. godine donosi

PRAVILNIK O NATJECATELJSKIM SUSRETIMA HRVATSKOG SAVEZA POVIJESNIH-STARODOBNIH VOZILA

I. Opće odredbe

Predmet pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o natjecateljskim susretima, u daljnjem tekstu: pravilnik, utvrđuju se uvjeti i način provođenja natjecateljskih susreta u organizaciji Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, za otvoreno prvenstvo Saveza.

Način održavanja susreta

Članak 2.

(1) Natjecateljski susreti održavaju se prema bodovnom sustavu i utvrđenom Kalendaru susreta, na temelju prijava organizatora natjecateljskih susreta prihvaćenog od strane Saveza.

(2) Na natjecateljskom susretu boduju se vozači koji će voziti vozila koja su stara 30 i više godina, tehnički ispravna i registrirana.

Poseban pravilnik

Članak 3.

(1) Organizator natjecateljskog susreta donosi poseban pravilnik za konkretan natjecateljski susret.

(2) U pravilniku iz stavka 1. ovog članka razvrstavanje vozila po kategorijama i bodovanje obavlja se sukladno članku 13. do 15. ovog pravilnika

II. Prijava natjecateljskih susreta

Vrijeme prijave i objava kalendara susreta

Članak 4.

(1) Klub prijavljuje natjecateljski susret Odboru za natjecanja automobila i motocikla do 15. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

(2) Kalendar svih susreta Savez objavljuje najkasnije do 28. veljače natjecateljske godine.

Prva organizacija natjecateljskog susreta

Članak 5.

(1) Kada klub po prvi put organizira i prijavljuje natjecateljski susret, a u prethodnom vremenu nije organizirao natjecateljski susret, Odbor za natjecanja automobila i motocikla pruža organizatoru stručnu pomoć na način da u organizaciji takvog natjecateljskog susreta obavezno pomaže stručna osoba imenovana od strane Odbora.

(2) Organizator je dužan prihvaćati upute ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka.

Pravo sudjelovanja na susretu

Čanak 6.

(1) Pravo sudjelovanja na natjecateljskom susretu imaju članovi klubova povijesnih-starodobnih vozila bez obzira na pripadnost njihovog kluba nekom od saveza i vlasnici povijesnih-starodobnih vozila koji nisu članovi klubova povijesnih-starodobnih vozila iz Republike Hrvatske i inozemstva.

(2) Natjecatelj mora imati važeću vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja, a za vozilo mora prilikom verifikacije predočiti važeću policu obaveznog osiguranja.

Razvrstavanje vozila po klasama

Članak 7.

Prijavljena povijesna-starodobna vozila svrstavaju se u kategorije prema godini proizvodnje.

III. Prijava vozača i pristupnina

Prijava vozača

Članak 8.

(1) Vozač se prijavljuje podnošenjem popunjene propisane prijave za svaki pojedini susret, najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja natjecanja.

(2) Vozač koji nije član niti jednog kluba ne ovjerava prijavu.

(3) Izmjene podataka u prijavi (vozač, vozilo i drugo) moraju se također obaviti u rokovima navedenim u Posebnom pravilniku.

(4) Sve prijave i izmjene koje pristignu poslije roka organizator je dužan razmotriti, a prihvaća ih ili odbija sukladno stvarnim mogućnostima.

(5) U slučaju spora oko poštivanja rokova, mjerodavan je datum poštanskog žiga otpreme ili potvrda elektronske pošte.

Članak 8.

(1) Vozač se prijavljuje podnošenjem popunjene propisane i od kluba ovjerene prijave za svaki pojedini susret, najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja natjecanja.

(2) Sve prijave koje pristignu poslije roka organizator je dužan razmotriti i donijeti odluku sukladno stvarnim mogućnostima.

(3) U slučaju spora oko poštivanja rokova, mjerodavna je odluka organizatora

                                                                         Članak 9.

(1) Natjecanjem rukovodi ravnatelj, tajnik i nadzorni sudac.

(2) Nazivi osoba iz stavka 1. koje rukovode natjecanjem su informativni, organizator može upotrijebiti i druge nazive koji su za njega uobičajeni.

(3) Nadzorni sudac ne može biti član kluba koji organizira natjecanje.

(4) Nadzorni sudac se imenuje iz kluba-udruge koja je teritorijalno najbliža klubu koji organizira natjecanje.

Pristupnina

Članak 10.

(1) Pristupnina se uplaćuje, kao i ostali troškovi propisani u posebnom pravilniku na račun organizatora ili uplatom na blagajni organizatora.

(2) Kad vozač plaća pristupninu na poslovni račun organizatora unaprijed, uz prijavnicu dostavlja i priloženu potvrdu o uplati pristupnine.

(3) Ako dođe do otkazivanja natjecanja zbog više sile organizator je dužan vratiti puni iznos pristupnine uplatiteljima.

IV. Minimalni tehnički uvjeti

Članak 11.

(1) Organizator se mora kod organizacije susreta pridržavati sljedećih minimalnih tehničkih uvjeta:

1. Dužina puta po danu susreta iznosi najmanje 80 kilometara sa propisanim itinererom, sportsko-turističkog karaktera;

2. Broj posebnih ispita je minimalno dva na čvrstoj podlozi;

3. Najmanje jedna vremenska i jedna prolazna kontrola.

4. Prosječna brzina na pojedinoj dionici ne smije biti veća od 45 km /h.

5. Nema brzinskih ispita.

(2) Organizator susreta mora:

1. Osigurati vučnu službu za vozila koja ostanu u kvaru;

2. Osigurati pratnju prometne policije, ako to zahtijevaju prometni ili sigurnosni uvjeti .

Mjerenje vremena

Članak 12.

Mjerenje vremena obavljat će se mjernim uređajima; fotoćelijom, kolničkom trakom u omjeru 1/100, a u posebnim uvjetima i analognim klasičnim mjerenjima- zapornim satom.

V. Kategorije vozila

Način kategorizacije

Članak 13.

Sva se vozila na natjecateljskom susretu razvrstavaju u kategoriju automobila i kategoriju motocikala, a unutar pojedine kategorije u kategorije prema pravilima F.I.V.A.-e.

Kategorije

Članak 14.

(1) Povijesni-starodobni automobili se svrstavaju u slijedeće kategorije:

Kategorija

Godina proizvodnje

A

Do 31. 12 1904. godine

B

1.1. 1905. do 31 12. 1918. godine

C

01.01.1919.do 31.12.1930. godine

D

1931. do 1945. godine

E

1946. do 1960. godine

F

1961. do 1970. godine

G

1971. do 31.12. godine, koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

T

Terenski automobili proizvedeni do 31.12.godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

(2) Povijesni-starodobni motocikli svrstavaju se u slijedeće kategorije:

Kategorija

Godina proizvodnje

A

Do 31. 12 1904. godine

B

1.1. 1905. do 31 12. 1918. godine

C

01.01.1919.do 31.12.1930. godine

D

1931. do 1945. godine

E

1946. do 1960. godine

F

1961. do 1970. godine

G

1971. do 31.12. godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta.

P

Motocikli s prikolicom proizvedeni do 31.12. godine, koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta

(3) Ostala vozila se svrstavaju u klasu: O - ostala vozila proizvedena do 31.12. godine koja je prethodna 30-ta godina od godine održavanja natjecateljskog susreta.

(4) Organizator će sukladno prostornim mogućnostima na mjestima predviđenim za duže stajanje izložiti automobile, motocikle i ostala vozila.

VI. Bodovanje

Članak 15.

(1) Vozač smije nastupiti u samo jednoj kategoriji.

(2) Na svakom pojedinom susretu rezultati se boduju za pojedinačni redoslijed po kategorijama, te redoslijed klubova.

(3) Redoslijed klubova na pojedinom natjecanju, utvrđuje se tako da se zbroje bodovi klupskih vozača ostvareni za plasman u svim kategorijama.

(4) Ako se na susretu za pojedinu kategoriju prijavi manje odmah tri vozila, plasman vozača se boduje prema tablici bodovanja iz stavka 5. ovog članka, a vozačev klub iz te kategorije

ne dobiva bodove za bodovanje ukupnog plasmana klubova.

(5) Za ostvareni plasman, vozač ostvaruje broj bodova prema niže navedenoj tablici:


Mjesto

Broj bodova

1.

10

2.

9

3.

8

4.

7

5.

6

6.

5

7.

4

8.

3

9.

2

10.

1

VII. Redoslijed

Redoslijed vozača

Članak 16.

(1) Za utvrđivanje redoslijeda vozača pojedine kategorije uzimaju se rezultati ostvareni na svim ispitima tijekom dotičnog natjecanja, a određuju se zbrajanjem kaznenih bodova.

(2) Bolji uspjeh ima onaj vozač koji ima manji broj kaznenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više vozača imaju isti broj kaznenih bodova u istoj kategoriji, bolje mjesto će zauzeti onaj vozač, koji ima starije vozilo.

Članak 17.

(1) Po završetku natjecateljske sezone izrađuje se konačni pojedinačni redoslijed vozača po kategorijama, te konačni redoslijed klubova.

(2) Bodovi osvojeni plasmanom u kategoriji sa svih natjecateljskih susreta koji su upisani u Kalendar, zbrajaju se za svakog vozača u pojedinoj kategoriji posebno i tako dobiveni zbroj čini ukupno ostvarene bodove pojedinog vozača unutar kategorije.

(3) Redoslijed se utvrđuje na način da bolji plasman unutar kategorije ima onaj vozač koji je tijekom natjecateljske sezone sakupio više bodova.

(4) Bodovi se ne mogu prenositi iz jedne kategorije u drugu.

(5) Konačni redoslijed klubova utvrđuje se tako da se zbroje bodovi osvojeni na svim pojedinačnim natjecanjima. Pobjednik je klub koji je osvojio najviše bodova na svim natjecanjima.

(6) Na kraju natjecateljske sezone, Savez nagrađuje prva tri najbolje plasirana vozača po kategorijama, te 3 najbolje plasirana kluba.

VIII. Objava rezultata i prigovori

Članak 18.

(1) Privremeni neslužbeni rezultati objavljuju se 30 minuta nakon završetka susreta.

(2) Konačni službeni rezultati objavljuju se 30 minuta nakon neslužbenih.

(3) Svaki vozač ima pravo prigovora na rezultate nakon objave neslužbenih rezultata natjecanja.

(4) Prigovor se podnosi organizatoru u pisanom obliku u roku od 30 minuta nakon objave prvih neslužbenih ili u istom roku nakon objave službenih rezultata.

(5) Ako je prigovor osnovan pristupa se ispravku bodovne liste. O prigovorima odlučuje Komisija natjecanja u sastavu: promatrač – nadzorni sudac Saveza, direktor-ravnatelj natjecanja i tajnik natjecanja. Odluka komisije je konačna.

Članak 19.

(1) Nadzorni sudac Saveza promatra i kontrolira cjelokupno održavanje natjecanja. O uočenim nepravilnostima obavještava direktora-ravnatelja natjecanja te po potrebi saziva sastanak Komisije natjecanja radi donošenja odluka i daljnjih postupanja.

(2) Nadzorni sudac Saveza dužan je u roku osam dana po završenom natjecanju izvještaj natjecanja s opisom natjecanja i svojim komentarima poslati Odboru za natjecanje automobila i motocikla na elektronsku adresu Saveza: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

IX. Odgovornost i ponašanje u vožnji

Članak 20.

(1) U vozilu se mogu nalaziti suputnici do registriranog broja mjesta, a na posebnim ispitima u vozilu se smije nalaziti samo prijavljeni vozač ukoliko oosebnim pravilnikom organizatora nije drugačije

određeno.

(2) Svaki vozač obvezan je potpisati izjavu o nastupu na susretu na vlastitu odgovornost moralnu materijalnu i kaznenu i da se u slučaju nesreće ili štete na vozilu odriče prava bilo kakvog potraživanja od organizatora, za sebe ili svoje suputnike. Uskrata potpisa izjave znači nemogućnost nastupanja.

(4) U slučaju nesreće sudionici su dužni pružiti pomoć ozlijeđenima.

(5) Sudionici su dužni pridržavati se prilikom vožnje svih prometnih propisa

X. Prijelazne i završne odredbe

Članak 21.

(1) Organizator natjecanja dužan je u roku pet dana po završenom natjecanju rezultate natjecanja s opisom susreta poslati Odboru za natjecanje automobila i motocikla na elektronsku adresu Saveza: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

(2) Po završetku natjecateljske sezone, odbor ovjerava postignute rezultate, proglašava i nagrađuje prvake Saveza u svim kategorijama.

Članak 22.

(1) Sve ostalo što je potrebno za uredno održavanje natjecateljskog susreta uređuje se posebnim pravilnikom organizatora.

(2) Poseban pravilnik organizatora sadrži odredbe o načinu sporazumijevanja organizatora i vozača, o prijamnom uredu, startnoj listi, tehničkom prijemu i pregledu, sastanku s vozačima, putnom kartonu, startu i kontrolama, posebnim ispitima, startnim brojevima i obilježavanju vozila, vodstvu natjecanja, sucima, objavi rezultata, prigovorima i žalbama.

Članak 23.

(1) Pravo tumačenja ovog Pravilnika je u nadležnosti ravnateljstva Saveza.

(2) Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do opoziva.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika o natjecateljskim susretima stavlja se izvan snage prethodno doneseni pravilnik o natjecateljskim susretima, donesen na III. sjednici ravnateljstva održanoj dana 13. veljače 2017. godine.

Hrvatski savez povijesnih-starodobnih vozila

Mladen Veršić, v.r., ravnatelj

Vijesti iz HAVAP-a i HROSA (ožujak)

Poštovani članovi OTK Ivanić Grad na Vaš zahtijev prenosimo Vam novine iz oba Saveza:

VIJESTI HAVAP-a 
Broj: 18 / 2017 - III. 17.ožujak 2017.

Podsjetnik za vlasnike povijesnih-starodobnih vozila
Natjecanje  u kružnoj  vožnji uz samostalno određivanje prolaznog vremena-otvoreno prvenstvo Republike Slovenije. 
Mjesto održavanja: kružna staza Gaj,  Cerklje ob Krki, 46 kilometara udaljeno od Zagreba.
             15. travnja 2017. Avtokronometar
             3. i 4. lipnja 2017. KHD, CEZ prvenstvo i CRO
             19. kolovoza 2017.  Prvenstvo SVS  (TBA)
             8. do 10 rujna 2017. U sklopu sa Slovenia Classic Marathona
             23. do 24. rujna 2017. KHD, CEZ prvenstvo i CRO
 Obavijesti i prijave: Zveza SVS, Andrej Vidmar, +386 41 67 57 37 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
 
Još jedan klub podnio je zahtjev za učlanjenje u Hrvatski savez povijesnih-starodobnih vozila
Glavni tajnik Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila Dalibor Lebarović obavijestio nas je da je još jedan oldtimerski klub podnio zahtjev za učlanjenje u Hrvatski savez povijesnih-starodobnih vozila. Radi se o Oldtimer klubu Sesvete iz Zagreba. O zaprimanju odltimerskog kluba Sesvete u članstvo Hrvatskog saveza raspravljat će se na sljedećoj sjednici ravnateljstva.
 

VIJESTI HROS-a od 15. ožujka 2017.

Uvažavajući vrijedan položaj kojeg Hrvatski oldtimer savez ima u društvu FIVA-e, prisjećamo se značajnog događaja koji se odigrao 2013. godine u Splitu. Organizator godišnje Skupštine te međunarodne svjetske asocijacije oldtimera bio je Hrvatski oldtimer savez. Nakon zahtjevne ali i  iznimno uspješne organizacije ugled Hrvatskog oldtimer saveza još više je porastao u tim krugovima, te se može s pravom kazati da današnji HROS nije samo jedna od pridruženih članica FIVE već je postao značajan čimbenik u tim redovima koji ima jak utjecaj na rad te svjetske asocijacije.
 
Jedan u niz uspješno završenih zadataka koje je pred sebe stavio Hrvatski oldtimer savez, a nakon nedavnih izmjena Zakona o posebnom porezu na motorna vozila kojima se ukida poseban registracijski porez za oldtimere dovodi vlasnike tih povijesnih vozila u još povoljniji položaj. Novim odredbama koje je carinska uprava uputila svim područnim carinskim upravama olakšava se i pojeftinjuje uvoz vozila koji posjeduju identifikacijsku ispravu koju izdaje HROS. Tim odlukama dalo se i do značaja poslu kojeg HROS već više od deset godina uspješno obavlja prilikom vrednovanja i razvrstavanja starodobna vozila u kategoriju oldtimera.
 
Uputu Ministarstva financija, Carinske uprave možete pročitati >>OVDJE<<
 
VIJESTI HAVAP-a 
Broj: 17 / 2017 - III. od 14.ožujka
 
 
„Brod na Savi“ - novoosnovani klub povijesnih-starodobnih vozila  podnio je zahtjev za članstvo u Hrvatskom savezu povijesnih vozila. U registar udruga Republike Hrvatske s danom 13. ožujka 2017. godine upisan je novoosnovani klub povijesnih-starodobnih vozila iz Slavonskog Broda. Sada u Slavonskom Brodu djeluju dva kluba povijesnih-starodobnih vozila: Oldtimerski klub Slavonski Brod i oldtimerski klub Brod na Savi. Predsjednik oldtimerskog kluba Brod na Savi je Luka Matišić, dopredsjednik Dubravko Šotola, a tajnik je Marinko Anđelić. Vezu s klubom možete uspostaviti putem telefona broj 091 553 84 62 i putem elektronske adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  - Luka Matišić. Odluka o članstvu oldtimerskog kluba Brod na Savi bit će donesena na sljedećoj sjednici ravnateljstva Hrtvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila.
Istočna Hrvatska - usaglašavanje termina održavanja susreta
U subotu, 11. ožujka 2017. godine u Đakovu je održan sastanak klubova i udruga povijesnih-starodobnih vozila s područja istočne Hrvatske na kojem su utvrđeni termini održavanja susreta povijesnih-starodobnih vozila za 2017. godinu. Sastanku su prisustvovali predstavnici  klubova iz Slavonskog Broda: Brod na Savi i Slavonski Brod, Starog sjaja iz Vinkovaca, klubova iz Osijeka i Đakova. Dogovoreno je da će se susreti održavati sljedećim redoslijedom:
 
 
1. travnja 2017. Osijek - Tvrđa, otvorenje sezone
17. travnja 2017. Oldtimer klub Našice, tradicionalna izložba na Uskrsni ponedjeljak
 6. svibnja 2017. Organizator „Stari sjaj“ Vinkovci
17. lipnja 2017. Bilje, druženje kod akademskog slikara Dinka Županovića
24. lipnja2017. Slavonski Brod, udruga „Brod na Savi“
1. srpnja 2017. Đakovo, Oldtimerski klub Đakovo
11. do 13. kolovoza 2017. Oldtimerski klub Osijek
 
25. do 27. kolovoza 2017. Oldtimer klub Našice, 18. međunarodni susret
 
Oldtimerski klub Slavonski Brod odlučit će naknadno o datumu održavanja svojeg susreta. Detaljnije će te o susretima biti obaviješteni putem klupskih poziva.
 

ivjestio: Tomek

 

Krašić. Nakon cjelodnevne procesije dana 4.2.2017. uoči blagdana Blaženom Alojziju Stepincu (pješačko hodočašće-Stepinčevo) gdje nam je načelnik opčine Krašić zaželio dobrodošlicu nastavili smo na večeri dodijele nagrada Motociklističke zajednice Zagrebačke županije u klasi "Oldtimer" za prvenstvo županije gdje je OTK Ivanić Grad osvojio 1. mjesto.

Raspoloženi članovi OTK Ivanić Grad kao i do sada na prigodnim događanjima rasplesali su se na plesnom podiju pogotovo jer smo potvrdili svoj cjelogodišnji trud u natjecateljskim susretima diljem zemlje.

text: Mladen Veršić

Oldtimerski klub Ivanić Grad pristupa Hrvatskom savezu povijesnih-starodobnih vozila
Članovi Oldtimerskog kluba Ivanić Grad odlučili su postati redovni i punopravni članovi Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila iz Zagreba. Pristupanjem  Oldtimerskog kluba Ivanić Grad u Hrvatski savez povijesnih-starodobnih vozila, Savez će biti  obogaćen velikim znanjem i iskustvom članova Oldtimerskog kluba Ivanić Grad koje će Savez koristiti u svojem daljnjem radu i djelovanju.
 
Objavljen Pravilnik o natjecateljskim susretima
Pravilnik o natjecateljskim susretima sastavljen je tako da daje organizatorima veliku slobodu  u organizaciji natjecateljskog susreta te o dosjetljivosti organizatora ovisit će ukupan dojam sudionika o susretu. Organizatori moraju imati stalno na umu tehničke mogućnosti sudjelujućih vozila.     
 Svu pomoć u organizaciji natjecateljskih susreta i obavijesti dobivate od Odbora  za natjecanje automobila i motocikla Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, kojeg čine: 
1. Andrea Weber, predsjednica i član iz Auto-moto kluba  „Stari kotači“, 098 93 22 126, elektronska adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. Mladen Crnički,   član i zamjenik predsjednice iz Oldtimerskog kluba Ivanić Grad, 098 93 97 968, elektronska adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
3. Ivan Rabar, član iz Oldtimerskog kluba Histria, 098 712 355, elektronska adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sva tri člana Odbora za natjecanje automobila i motocikla imaju dugogodišnje iskustvo u organizaciji natjecateljskih susreta. Obzirom da je natjecanje otvorenog tipa, zamjenik predsjednice i član odbora, gospodin Mladen Crnički dolazi iz Oldtimerskog kluba Ivanić Grad, kluba koji nije član Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila. To neka vas ne zbunjuje, mi smo otvoreni za suradnju sa svima kojima je opći interes i zajedništvo prvenstveni cilj postojanja i djelovanja.Organizatorima predlažemo da u organizaciji svojih susreta nastoje u određenoj mjeri približiti sudionicima svoj kraj u kulturno-povijesnom i turističkom smislu, jer to je jedan od načina pridobivanja sudionika za buduće susrete.
 
 
Održana godišnja i izborna Skupština Oldtimerskog kluba Ivanić Grad
U petak, 27. siječnja 2017. godine u Ivanić Gradu održana je redovita i izborna Skupština Oldtimerskog kluba Ivanić Grad. Novi - stari predsjednik je Zdravko Jambrešić kao i blagajnica Ankica Mihaljević, novi dopredsjednik kluba je Mladen Crnički, a Željko Šantek je novi tajnik. Sud časti čine Mladen Kirišić, Vinko Medved i Marijan Cerovečki. Peti član izvršnog odbora je Krešo Vučinić.
Pod točkom 9. dnevnog reda prisutni članovi Skupštine obaviješteni su o načinu rada Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila iz Zagreba, njegovim ciljevima i djelatnostima i odgovarano je na njihova pitanja. Istaknuta je potreba zajedništva, prijateljstva i druželjubivosti  među klubovima bez obzira na pripadnost klubova nekom od saveza, jer samo na taj način možemo ići prema naprijed.
 
 
 

Izvjestio Tomek

Pohodili smo Šenkovec gdje smo se ponovno i ove godine sastali sa cross, enduro, kvad i ostalom terenskom motociklističkom zajednicom. Dodjela nagrada je bila u svečanom tonu. Ambijent „Stare preše“ domaćinski (opuštajući) koji je nakon zvaničnog dijela dodijele nagrada i priznanja po klasama kulminirao. 
Naime domaćin nas je toliko iznenadio kada se uhvatio mikrofona i zapjevao al pari sa pjevačicom iz gostujućeg dvočlanog benda.
 
  
 
Mi Moslavci zagorskih, prigorskih, banijskih i podravskih korijena raspametili smo se uz dobru svirku i pjesmu te se zadržali na dodijeli do iza ponoći kada nas je osoblje skoro pomelo van radi pospreme lokala (lol).
Ne, domaćin je također bio zadovoljan što se netko od gostiju opustio i zabavio na jednostavan pučki način bez uštogljenosti i s isprikom brzog odlaska izazvanog obavezama kao što je to danas uvjetovano brzim i ukalupljenim životom.
 
 
 
Dakle dobar provod, u klasi Oldtimer podjelili smo prva druga i treća mjesta međusobno pošto se drugi županijski klubovi ne žele uključiti u ovakav vid natjecanja.
 
Više fotografija pogledajte >>OVDJE<<
 
RADUJEMO SE PONOVNOM SUSRETU SLJEDEĆE GODINE!!!
 

izvijestio Tomek

Kako i svake tako je i ove godine predsjednik HROS-a dr.sc. Antun Presečki potaknuo obilježavanje kraja uspješne natjecateljske sezone u klasama "Oldtimer" za automoibile i motorkotače u sjedištu HROS-a u Krapini koji se nalazi u prostoru Presečki grupe. Kako je poredak osobnih natjecateljskih rezultata tako i klupskih koje možete pogledati na službenoj web stranici Hrvatskog oldtimer saveza (za motorkotače pogledajte >>ovdje<< a za automobile pogledajte >>ovdje<<) nebih ih sada nabrajao ponaosob već bih spomenuo poredak klubova:

Motorkotači:

1. Ivanić Grad
2. Rijeka
3. Ogulin
4. Zadar
5. Karlovac
6. Delnice

Automobili:

1. Liburnia classic club
2. Splitski OAK
3. Zadar
4. Rijeka
5. Slavonski Brod
6. Klakson

Proglašenje je bilo popraćeno uz nazoćnost korejskog veleposlanika njegove ekselencije Suh Hyung-Won-a koji je boravio u radnojj posjeti Presečki grupi. Ekskluzivno je predao pokal za osvojeno prvo mjesto u najstarijoj automobilističkoj klasi koja je sudjelovala u natjecanju, klasa E od 1945-60 g. pobjedniku Rajku Hlanuda koji je u sezoni vozio automobil Daimler DB 18 SS iz OTK Liburnia KK iz Opatije.

 

 

Dakako moramo spomenuti da nas je predsjednik g. Presečki kao i svih dosasašnjih godina počastio prigodnim donjenkom i domaćom zagorskom štruklom i kapljicom. Samo viđenje sezone kroz održane rally-e koji su se održavali širom naše domovine prepustićemo za jednu od tema voditelju takmičarskog dijela g.Aljoši Kubaski.

izvjestio & foto; Krešo V.

 

  15.11.2015 Na prvu godišnjicu smrti Ivana Đanija Šverka,u rodnom Buzetu organiziran je skup oldtimer vozila. Skup je zamišljen u čast Đaniju Šverku legendi Auto Moto Sporta, pa na počeku nekoliko riječi o tom proslavljenom automobilističkom asu.

Đani je rođen u Buzetu 1941. godine te je od rane mladosti pokazivao izraziti interes za sport. No, ljubav prema jurnjavi i brzim automobilima još je u njegovoj mladosti postala strast. Bio je specijalist za Abarthe, kojima je često mrsio račune i natjecateljima u snažnijim, većim klasama. Neslužbeni je prvak Europe u klasi do 850 cm³ 1969., a domaćih naslova osvojio je pregršt, prvo u voljenim Abarthima, a kasnije i formulama V i Super V. Bile su to godine u kojima je nizao pobjede gdje se god pojavio. Vezao se uz Abarth, automobile za koje ga vežu najveći uspjesi. Postaje prvakom Jugoslavije 1971. i 1973. godine na kružnim stazama, a 1971. i 1972. na brdskim stazama. Povijest se pisala na trkaćim poligonima. Abarthu je ostao vjeran do njihovog "nestajanja" iz državnih prvenstava 1979. godine, tada već renomirani vozač prelazi u formulu super V, jedini pravi trkaći jednosjed koji je šest godina vožen na stazama tadašnje Jugoslavije. Zbog opasnih staza te utrke su bile možda i opasnije od formule 1. Svaku je utrku do pobjede vozio uz svoju uzrečicu „da se motor raspadne u počasnom krugu“. Đani Šverko je nakon uspješne automobilističke karijere uložio dužnu pažnju očuvanju baštine i posvetio se spašavanju trkaćih automobila u kojima je njegova generacija nastupala, ali i zanimljivijih sportskih modela, te je prikupio najveću zbirku klasičnih automobila u Hrvatskoj. Nažalost, nije uspio realizirati ambiciju da ih sve restaurira i izloži u vlastitom muzeju.više fotografija pogledajte >>ovdje<<

  Kada je na internetu pročitao najavu za skup, naš član Flegma nije mogao odoljeti prilici za vožnju i još jednom druženju u okruženju starih automobila, pogotovo što su vremenske prilike izuzetno povoljne za sredinu studenoga. Ja mu se pridružujem u ulozi suvozača i rano ujutro krećemo put Istre, ovaj put zbog daljine, iznimno vozimo autocestom. Putujemo zajedno s dva automobila iz ZG, a već na izlasku iz tunela Učka, sustižemo omanju kolonu oldtimera, te im se pridružujemo i zajedno nastavljamo prema Buzetu. Mjesto okupljanja je rodna ulica Đanija Šverka, organizator je Fićo klub Rijeka u suradnji s Đanijevom kčerkom Milom. Na susretu su prevladavali fičeki od orginalnih do prerađenih, naravno uzor je Abarth. Odaziv je prema riječima organizatora premašio očekivanja, što ih nije spriječilo da nas primjereno ugoste. Susret je počeo komemoracijom i govorom u čast Đaniju Šverku a nastavljen je predstavljanjem orginalnog i obnovljenog Abartha 1000 tcr s kojime je Đani osvajao piste Jugoslavije i Europe. Oko podne krenuli smo na mjesno groblje još jednom odati počast proslavljenom trkaču, nakon toga defile vožnja gradom i legendarnom Buzetskom stazom. Povratak u Narodno sveučilište,izložba Đanijevih trofeja i novinskih članaka, ručak i nastavak druženja.

Naša ekipa je nakon druženja odlučila posjetiti stari grad Buzet jer šteta je bilo propustiti takvu priliku. Nakon kave u starom gradu, opraštanje i povratak kući, ovaj put starom cestom.

izvijestio: Tomek

Na web stranici OTK Zabok pročitali smo obavjest o svetoj misi i okupljanju oldtimerista i ostalih motorista kod crkve Svete Barbare u Bedekovčini. Nismo se puno libili odlasku na već poznato nam okupljalište pogotovo kada su vremenske prognoze bile obečavajuće za nedjelju. 

Okupljalište za start preko Grede kod našeg člana Drnde, odlazimo uz jedno zaustavljenje preko Laza i stižemo u Bedekovčinu. Ovaj put odlučili smo uputiti se direktno do crkve gdje smo odmah prisustvovali misi. Nakon mise doručak i doček velečasnog sa kojim se tradicionalno slikamo i primamo blagoslov.

  

više slika pogledajte >>OVDJE<<

Pošto smo u srcu zagorja i nekolicina članova družbe porijeklom je iz ovog kraja uputili smo se putem Stubice. Tamo smo posjetili prijatelje i zajednički se uputila ka bisti Rudolfa Perišina  odali mu počast. 

Na zagorskom bregu netom iznad Stubice smo objedovali te ponukani pogledom na gupčevo polje odvezli se do spomenika seljačkoj buni. S obzirom da je pao mrak i izrodio se prvi problem na motociklu jednog našeg člana brzinski smo zamjenili baterije i krenuli putem Ivanić Grada.

 

Te nedjelje s obzirom da se odvijala Bučijada na kojoj su sudjelovali i naši članovi izlagavši svoja vozila u centru uglavnom automobilski odjeljak kluba zabavio se  izlažući svoja vozila i provodeći vrijeme u ponudi bogatog programa kojega je ponudila turistička zajednica i grad Ivanić Grad. 

Na ovoj izložbi naš, netom punoljetni član Leon M. iz Zagreba, predstavio je svoj nedavno restaurirani Opel Kadett C, kojega je slagao uz pomoć oca, također našeg člana.Uz dva crvena Bmw-a R50/5, vrijedno su se predstavila i dva prikoličara jedan našeg klubskog člana i jedan gostujući član iz Siska. Prikoličari su kao i uvijek izazvali najveće zanimanje najmlađih posjetitelja.

  
više slika pogledajte >>OVDJE<<

06 rujna, održana su dva OT susreta, u Ogulinu i Sisku. U Ogulinu se održavao zadnji takmičarski rally, ove godine, za motocikle. Iz našeg kluba otputovala je gotovo čitava takmičarska ekipa + nekoliko članova koji se ne takmiče, ova činjenica omogućila nam je da budemo najbrojniji sudionici iz nekog kluba i uz osvojene pehare za takmičarski dio, osvojili smo i taj.

Naši članovi su na susretu u Ogulinu ostvarili sljedeće rezultate u prvenstvu HROS-a, za motocikle;
 
klasa d - 1. Nebojša Vukelić
klasa f - 1. Goran Podgorski
klasa g - 1. Stjepan Dijanić, 3. Marin. Cerovečki
klasa p - 1. Mladen Crnički, 2. Dragan Drndelić, 3. Vlado Gašparec
 
POREDAK KLUBOVA:
1.mjesto- OTK IV.GRAD
2.mjesto- OTK OGULIN
3.mjesto- OTK ZADAR

 

U Sisku je održan 24. OT susret, trasa je bila: Sisak-Osekovo-Kutina-Sisak. Na polaznoj točci u Sisku održana je izložba vozila i vožnja spretnosti. Tu je naš član Davor Luketić u zavidnoj konkurenciji osvojio prvo mjesto. Završni dio susreta bio je u Sisku, u restoranu "Stari Grad" uz svečanu večeru i dodjelu nagrada i priznanja.

 

13. rujan sajam OT dijelova, opreme i ostalih starina u Varaždinu. Naši članovi, tradicionalno ga posjećuju u velikom broju, prilika je to za druženje, razmjenu iskustava i prodaju ili kupnju ponekog dijela ili starine. Sajam je imao prosječnu posjećenost izlagača, prodavaća i posjetitelja/kupaca.

 

Više slika OVDJE

izvjestio; Krešo V.

foto by; Igor V. & Krešo V.

 

  OTK "Kurbla" iz Garešnice od 04. do 06. 09. organizirali su svoj 11 OT rally i veliku feštu povodom 10 godina kluba. Naši članovi dolaze u subotu 05.09. kad je predviđeno cjelodnevno druženje. U tome nas nije omela ni loša vremenska prognoza, koja je predviđala cijeli dan kišu, jer obećanje o posjeti starim prijateljima ne može se iznevjeriti. Tako smo put GA u srce Moslavine krenuli s 6 automobila i 4 motocikla. Susret je klasično počeo okupljanjem na gradskoj tržnici uz prijavu, doručak i kavu, a nastavio se izložbom vozila u centru grada. Kada su nas domaćini pozvali u "Hrvatski dom" na izložbu i svečanu sjednicu, vidjelo se da će ovaj susret biti nešto posebno. Izložba u holu Hrvatskog doma pod nazivom "KURBLA u 10 godina" bila je podsjetnik na 10 godina rada kluba, a ostale starine koje nisu usko vezane za oldtimere, upućuju nas na ljubav članova spram svih starina. Na svečanoj sjednici, posvećenoj 10 godišnjici postojanja "Kurble" i njihovim prijateljima, vidjeli smo koliki je trud uložen u ovo druženje. Rukovodstvo kluba se zahvalilo osnivačima, te su upriličili predstavljanje svih prisutnih klubova, krenuli su dijeliti zahvalnice članovima i vjernim gostima, a počela je i razmjena poklona. Na kraju sjednice prikazali su dokumentarni film pod nazivom "Prvo Kurblino Desetljeće" koji govori o aktivnostima Oldtimer kluba "Kurbla" iz Garešnice u prvih deset godina postojanja, točnije od osnivanja kluba 2005. godine pa sve do danas.

Promotivna vožnja zamišljena je kao kopija trase prvog rallya (Brestovac-Palešnik-Hercegovac-Ilovski Klokočevac-Tomašica-Garešnica). Dužina trase je otprilike 30km, uz obavezna stajanja i odmor. Ručak je bio u Hercegovcu , tu nam je poslužena i slavljenička torta, a i nastavljeno je dijeljenje zahvalnica članovima i gostima. Na povratku u Garešnicu ponovno izložba, vol sa ražnja, podjela papirnatih zahvalnica i suvenira svim učesnicima i klubovima te fešta dugo u noć.

Ovaj susret, a i OTK KURBLA je primjer kako funkcionira jedan skroman klub u gotovo obiteljskoj atmosferi, lišen želje za elitizmom, te svake godine privlači sve više sudionika na svoje susrete.

Mi im želimo još puno ovakvih obljetnica, druženja, dobre vibre i puno uspjeha u radu i očuvanju tehničke baštine!

 

Više slika OVDJE

Dokumentarni film o OTK Kurbla; https://www.youtube.com/watch?v=cUerdwxjRJA

 

izvjestio; Krešo V.

Foto by; Krešo V. & Igor V.

 

Susret je održan 30. 08. 2015, tradicionalno zadnju nedelju u kolovozu, po sunčanom i vrlo vrućem vremenu. Dužina trase 58 km, relacija; Ivanić Grad – Križ – Ludina – Križ.

                                                                                  STATISTIKA:

                                                  - 118 OT VOZILA;

                                                                               - 55 MOTOCIKALA

                                                                               - 61 AUTOMOBIL I KOMBI VOZILA

                                                                               - 1 KAMIONČIĆ S PRIKOLICOM

                                                                               - 1 OT KAMPER VOZILO

 

Održano prvenstvo HROS-a za motocikle i ostvareni sljedeći rezultati;

 

-klasa D motocikli od 1931 do 1945g.

1.Nebojša Vukelić – Nešo, otk Ivanić Grad

2.Ivica Filipović – Ćiro, otk Rijeka

 

-klasa E motocikli od 1946 do 1960g.

1.Mladen Mihaljević, otk Ogulin

2.Ivica rozović, otk Ogulin

3.Zlatko Bajec, otmk Karlovac

 

-klasa F motocikl od 1961 do 1970g

1.Goran Podgorski, otk Ivanić Grad

2.Damir Tomašić, otmk Karlovac

3.Mišo Rukavina, otk Rijeka

 

-klasa G motocikli od 1971 do 1983g

1.Predrag Drezga, otk Zadar

2,Stjepan Dijanić otk Ivanić Grad

3.Marin Cerovečki,otk Ivanić Grad

 

-klasa P motocikli s bočnom prikolicom do 1983g.

1.Mladen Crnički, otk ivanić grad

2.Dragan Drndelić, otk ivanić grad

3.Vladimir Gašparec, otk ivanić grad

 

     -poredak klubova;

    1. OTK IVANIĆ GRAD

  1. OTK OGULIN

  2. OTMK KARLOVAC

U takmičarskom dijelu sudjelovalo je dvadeset i tri motorista iz pet klubova.

Najstariji motocikl je bio Ardie 200 iz 1937g. vlasnik Nebojiša Vukelić, otk Ivanić Grad.

Najstariji automobil je bio Pacard iz 1937g. vlasnik Ivan Bagarić, otk Nova Gradiška.

Najiskusniji, odnosno najstariji, učesnik bio je Vladimir Bubenik iz otk IVG, koji je u 83. god, odvezao cijelu trasu na svom motociklu.

Podjeljeno sveukupno 50 pehara.

 

P8305780 800x600  P8305798 800x600

 

Više slika OVDJE

ZAHVALJUJEMO SE SVIM UČESNICIMA, POSJETITELJIMA, SPONZORIMA I OSOBAMA KOJE SU POMOGLE U ORGANIZACIJI !